HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Koninklijke Bibliotheek presenteert uitvoeringsagenda Gezamenlijk Collectieplan
12-07-2017
De Koninklijke Bibliotheek (KB) maakt bekend dat de uitvoering van het Gezamenlijk Collectieplan is gestart. Op basis van dat Collectieplan is een zogeheten uitvoeringsagenda opgesteld, waarin de afspraken uit het collectieplan onderverdeeld zijn in zes clusters. De uitvoeringsagenda heeft betrekking op de jaren 2017 en 2018.
In het in december 2016 vastgestelde Gezamenlijk Collectieplan staan 37  afspraken die betrekking hebben op de rol van verschillende partijen op het gebied van collectiebeleid. Met het Gezamenlijk Collectieplan (pdf) wordt beoogd de dienstverlening rond de gezamenlijke collecties te optimaliseren en tegelijk wil het Collectieplan richting geven aan de verdere ontwikkelingen rond het collectiebeleid en moet het de samenhang tussen de fysieke en digitale collecties van de openbare bibliotheken bewerkstelligen. Het Collectieplan moet een concretisering krijgen in uitvoeringsagenda's die tweejaarlijks door de KB worden opgesteld

Voor de uitvoering van het Collectieplan zijn er werkgroepen samengesteld en voorzitters en projectleiders benoemd. Op 25 juni werden de eerste stappen besproken met de klankbordgroep van het collectieplan, die bestaat uit een afvaardiging uit het openbare-bibliotheekstelsel, zo meldt de KB.

De afspraken uit het collectieplan zijn in de uitvoeringsagenda (pdf) onderverdeeld in zes clusters. De KB geeft een korte opsomming:

1. Nieuw kader PLUSfunctie
De PLUSfunctie is momenteel belegd bij 14, doorgaans grotere, lokale bibliotheken die een specifiek wetenschapsdomein beheren: de PLUSbibliotheken. In het Gezamenlijke Collectieplan is vastgesteld dat vanuit het klantperspectief een op het netwerk ingerichte, brede PLUSfunctie voor fictie én non-fictie wenselijk is. Om deze reden dient de PLUSfunctie te worden herzien. De Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) wordt hierbij betrokken. Een externe kwartiermaker, Maurits van der Graaf (Pleiade Management en Consultancy), heeft een plan van aanpak opgesteld om tot een door de betrokken partijen gedragen advies te komen. Begin 2018 wordt er een implementatieplan opgeleverd. De PLUSbibliotheken, POI'en en de KB stellen een 'toekomstbestendig financieringsmodel' van de PLUSfunctie op. Het beleidskader en het financieringsmodel woren besproken met de VOB en de drie bestuurslagen.

2. Alternatief voor fysiek IBL
In het kader van de Nationale Digitale Bibliotheek onderzoekt de KB in hoeverre Digitization on Demand (DoD) kan dienen als alternatief voor het fysieke IBL. Via DoD worden werken die nog niet direct vanuit het bestaande digitale aanbod geleverd kunnen worden op bestelling gedigitaliseerd en aangeboden. Het gaat hierbij om 'out of commerce'-boeken die tussen 1940 en 2000 uitgegeven zijn. Als opleveringsdatum voor het onderzoeksrapport wordt december 2017 genoemd. De uitvoeringsagenda (pdf) vermeldt enkele onderzoekspunten. De verwachting is dat er in 2018 een besluit kan worden genomen over de haalbaarheid van deze dienst. Verantwoordelijk bij de KB is Jasper Faase, trekker speerpunt Meer Digitaal. Uitvoering ligt bij het KB-kernteam Digitization on Demand.

3. Profiel en jaarplan e-content
Voor dit cluster is een werkgroep samengesteld vanuit de KB en bibliotheken die eind 2017 advies zal uitbrengen over hoe de lokale budgetten voor collectieplannen en het jaarplan e-content (segment e-books) beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Door de KB inkoopcommissie is een jaarplan e-content 2017 vastgesteld dat is gepresenteerd in de ALV van de VOB.

4. Film en bladmuziek.
Om tot een goede zicht- en beschikbaarheid van bladmuziek binnen het netwerk te komen is een werkgroep samengesteld die oplossingen onderzoekt en begin 2018 een implementatieplan zal opleveren. De CDR werkt aan een plan van aanpak voor het collectieonderdeel film, dat moet leiden tot verbetering in beheer, toegankelijkheid en ontsluiting. De verwachte opleveringsdatum van deze business case is najaar 2017

5 Monitorfuncties
Een groot aantal afspraken moeten gemonitord worden. In beeld moet worden gebracht welke cijfers er al zijn en waarvoor ontwikkeling nodig is. Welke informatie is nu al beschikbaar, welke komt beschikbaar binnen het nieuwe DataWarehouse. De KB (in de persoon van Johan Hoenink) stelt hiervoor een plan van aanpak op waarvan de oplevering voor najaar 2017 gepland staat. Daarna volgt de uitvoering.

6 Lokale bibliotheken
Om lokale bibliotheken inzicht te geven in wat zij kunnen doen in het kader van het collectieplan is de link gelegd met een van de vanuit de Landelijke actieagenda voor innovatie geïnitieerde communities of practice: optimalisatie en transformatie, zo stelt de KB. In deze community worden kennis, ervaring en ideeën gedeeld en beschikbaar gesteld aan het netwerk via biebtobieb en innovatiebieb.nl. Het Collectieplan gaf zes aanbevelingen voor lokale bibliotheken en zet onderdelen van het netwerk aan het werk rondom collectie. In de uitvoeringsagenda wordt de vraag opgeworpen of zicht kan worden geboden op wat lokale bibliotheken nu kunnen doen 'binnen een bewegend landschap'. Het gaat er dan om welke adviezen gegeven kunnen worden aan de 156 basisbibliotheken in het licht van het collectieplan en de uitvoeringsagenda. Als mogelijkheden tot het bieden van meer duidelijkheid worden genoemd de publicatie van een kleine publicatie, 'Handreiking bouwstenen lokaal collectioneren in netwerverband', en informatiesessie(s)/werkverband collectioneren voor bibliotheken. De uitvoering hiervan ligt bij een beleidsmedewerker van de KB in samenwerking met coördinatoren gezamenlijk collectioneren en KB-medewerker e-content. Termijn: najaar 2017

In de Uitvoeringsagenda Collectieplan 2017-2018 (pdf), opgesteld door Mark Deckers, Jos Debeij en Victor Lemstra in samenwerking met de Klankbordgroep Collectieplan (bestaande uit 'een afvaardiging uit het openbare-bibliotheekstelsel'), wordt middels een organogram verder nog duidelijk gemaakt waar de verantwoordelijkheden liggen voor de verschillende clusters en wie welke kosten draagt.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie