HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Inwoners Geesteren en Albergen zetten zelf bibliotheek voort
14-07-2017
De gemeenteraad van Tubbergen is tijdens haar laatste vergadering voor het zomerreces akkoord gegaan met een nieuwe invulling van de bibliotheekfuncties in de Tubbergse kernen Albergen en Geesteren, uitgaande van exploitatie door de inwoners van beide dorpen. De bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Tubbergen in Albergen en Geesteren moesten eind vorig jaar sluiten, mede vanwege bezuinigingen.
Bibliotheek Tubbergen zag zich eind vorig jaar genoodzaakt de bibliotheekvestigingen in Albergen (circa 3500 inwoners) en Geesteren (circa 4300 inwoners) te sluiten, respectievelijk op 15 en 16 december.  In beide kernen bleef in de voormalige bibliotheek slechts nog een afhaalpunt bestaan en daarnaast realiseerde Bibliotheek Tubbergen in het kader van de Bibliotheek op school vestigingen in verschillende basisscholen.
De sluiting van de vestigingen werd noodzakelijk vanwege teruglopende ledenaantallen en bezuinigingen, aanvankelijk nog 150.000 euro maar op 21 juni 2016 op initiatief van de gemeenteraad teruggebracht naar 100.000 euro (op een totale subsidie van 450.000 euro).

Eind 2016 werden er door inwoners van beide kernen werkgroepen in het leven geroepen met als doel de bibliotheekvestigingen toch draaiende te houden met steun van vrijwilligers. Het leidde begin dit jaar onder andere tot (voorlopige) heropening van het filiaal in Geesteren waarbij de collectie die nog in de vestiging stond, grotendeels in stand bleef, met uitzondering van de jeugdcollectie die nu door Bibliotheek Tubbergen wordt ingezet in het kader van de Bibliotheek op school. De werkgroepen kregen van de gemeente de kans om zelf een visie te ontwikkelen aangaande een nieuwe invulling van de bibliotheekfunctie en een sluitende exploitatie. Dat leidde tot een in samenwerking met Bibliotheek Tubbergen ontwikkelde visie waarin wordt ingezet op een brede maatschappelijke bibliotheek, waarbij een link wordt gelegd met het proces Mijn Dorp 2030, dat gericht is op meer inzet door de inwoners zelf. De vanuit de dorpen gevormde werkgroepen hebben in maart 2017 een conceptplan gepresenteerd om invulling te geven aan de vrijgekomen vestigingen van de bibliotheek in Albergen en Geesteren.

Op 10 juli is de raad akkoord gegaan met het voorstel van het college (pdf) voor de doorontwikkeling van de bibliotheekfunctie in beide kernen op basis van de door de werkgroepen ingediende plannen. Voor de doorontwikkeling van de bibliotheekvestigingen Albergen en Geesteren naar een bredere maatschappelijke invulling is eenmalig een bedrag van maximaal € 205.000,- beschikbaar.

In Albergen zal de bibliotheek worden voortgezet door 11 vrijwilligers en samengevoegd met het Cultuurhoes. 'Met het Stichtings- en exploitatieplan Bibliotheek Albergen (pdf) is een goed doordachte en gedragen visie ontwikkeld voor een centrale ontmoetingsplek in Albergen, waarmee de sociaal maatschappelijke doelen worden ondersteund zoals bijvoorbeeld eenzaamheidbestrijding door ontmoeting te faciliteren,' aldus het college in haar op 4 juli gepresenteerd raadsvoorstel (pdf). De bibliotheek zal ook onderdak moeten gaan bieden aan onder andere de heemkundevereniging en de Wereldwinkel. Verder is het de bedoeling dat de bibliotheekfunctie wordt aangevuld met onder andere inloopochtenden voor ouderen, een bridgeclub en een jeu de boulesbaan.
In Geesteren heeft de werkgroep met de hulp van ongeveer 15 vrijwilligers gezorgd voor een doorstart van de bibliotheek. Ook het exploitatie- en stichtingsplan van de werkgroep in Geesteren, getiteld ‘De Bib: Het huis van ideeën’(pdf) , kan op de instemming van het college en de raad rekenen. Het is gericht op het behoud van de leefbaarheid in het dorp en zet in op samenwerking met dorpshuis Erve Kampboer. De bibliotheek en het dorpshuis versterken en vullen elkaar aan waar het gaat om het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de inwoners, aldus het college. 'Zo biedt het bibliotheekpand Erve Kampboer de mogelijkheid, ingeval van overloop, om gebruik te maken van de extra vergaderruimte. Het bibliotheekpand is daarnaast de plek waar ideeën ontstaan voor het initiëren van activiteiten die bijdragen aan de participatie en de ontwikkeling van inwoners: van jong tot oud, voor de bestaande inwoners en de nieuwkomers,' zo stelt het college. De werkgroep zocht actief contact met potentiële huurders als structurele basis voor de exploitatie. Een lokale ondernemer wil een groot deel van het pand huren en de Bibliotheek op school wil er zich vestigen. Ook zullen op termijn de projecten de Dorpshuiskamer en de Eetkamer er onderdak moeten vinden, zo blijkt uit het raadsvoorstel (pdf). Het stichtingsplan (pdf) spreekt verder nog van het organiseren en initiëren van activiteiten met een maatschappelijk doel en het inrichten van een 'derde werkplek'.

In het op 12 juli door de gemeente Tubbergen naar buiten gebrachte persbericht met de titel 'Moderne bibliotheekfunctie is boek-overstijgend', tonen de meeste politieke partijen zich tevreden over het resultaat en de manier waarop de inwoners van beide dorpen, vertegenwoordigd door de werkgroepen, het proces samen hebben opgepakt.
Ellen Veenhuis van het CDA stelt: 'Een verbreding van het sociaal domein, een plek om te ontmoeten. Het is mooi dat de dorpen hier zelf mee zijn gekomen, dit zorgt voor een groot draagvlak. Er is goed geluisterd naar de behoeftes van de dorpen en het draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de dorpen. Er vindt zelfwerkzaamheid plaats en na de eenmalige investering kunnen ze zich zelf financieel redden.' Ook Herman Lentferink van Gemeentebelangen/VVD toont zich tevreden met het resultaat: 'Goed om te zien dat zoveel vrijwilligers en de Stichting Bibliotheken Tubbergen samen de schouders eronder hebben gezet met het organiseren van een haal- en brengservice.'

Henk Wessels van de PvdA plaatst ook kanttekeningen: 'Als we aan de voorkant 3 ton hebben moeten bezuinigen op de bibliotheken en we moeten er nu 2 ton bij leggen en de kosten van de Bibliotheek op School worden door de gemeente de komende jaren vergoed wat is dan de bezuiniging die we hebben gerealiseerd? Ook ben ik benieuwd hoe de [werkgroepen in?] Albergen en Geesteren ervoor zorgen dat de boekencollectie actueel blijft en of de wethouder garant staat voor de openstelling van deze bibliotheken ook als het aantal vrijwilligers of huurders afneemt.'

Volgens wethouder Roy de Witte wordt de boekencollectie actueel gehouden door zowel de inwoners zelf als de Stichting Bibliotheek Tubbergen (SBT), die ook de collectie binnen de breng- en afhaalservice blijft vernieuwen. 'Voor het openhouden van de nieuwe bieb staat niet alleen de gemeente garant, maar ook de SBT, die aansluit bij de ontwikkelingen. De bieb op school heeft nu al geleid tot meer lezers, lezersvreugde en de gang naar de bibliotheek. Wat betreft de financiën: we steken eenmalig geld in het omvormen van de traditionele bibliotheek naar de moderne bibliotheekfunctie, die boekoverstijgend is. Het boek is een prima reden om elkaar te ontmoeten, actueel of niet. Dit is een belangrijk punt voor alle mensen binnen onze samenleving, vooral als het gaat om de kwetsbaren,' aldus de wethouder in het persbericht van de gemeente.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie