HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliothecarissen meest vergrijsde beroepsgroep van Nederland
24-10-2017
Het aantal oudere werkenden is in de periode 2003-2016 bijna verdubbeld. Er zijn meer 55-plussers dan toen, en mensen in deze groep hebben vaker betaald werk. Van alle beroepsgroepen is die der bibliothecarissen en conservatoren het meest vergrijsd. Dat meldt het CBS op grond van een analyse van cijfers over werkende 55-plussers.
Het CBS stelt dat de vergrijzing van de beroepsbevolking deels is toe te schrijven aan de samenstelling van de bevolking. In 2003 waren er 3,0 miljoen mensen tussen de 55 en 75 jaar, in 2016 waren dat er 4,0 miljoen. Daarnaast groeide het percentage mensen in deze leeftijdsgroep met betaald werk, oftewel de netto-arbeidsparticipatie. Tussen 2003 en 2016 nam die toe van 27,2 naar 39,7 procent.

Van de 8,4 miljoen 15- tot 75-jarigen met een betaalde baan is in 2016 19 procent 55-plusser. In 2003 was dit nog 11 procent. In aantallen gaat het om bijna 1,6 miljoen personen tegen ruim 800 duizend in 2003, aldus het CBS.

Het CBS noemt als meest vergrijsde van alle beroepsgroepen die van de bibliothecarissen en conservatoren (waartoe onder anderen ook archivarissen, kunstgaleriehouders, literatuuronderzoekers en mediathecarissen gerekend worden). In 2016 was de helft van deze groep 55-plusser. Ook onder buschauffeurs en trambestuurders naderde het aandeel 55-plussers de 50 procent. Het minst vergrijsd zijn militairen en bakkers, waar respectievelijk 4 en 5 procent 55 jaar of ouder is.
 
Uit de StatLine-cijfers blijkt dat in 2003 (de CBS-cijfers gaan niet verder terug) de circa 9000 werknemers in de beroepsgroep 'bibliothecarissen en conservatoren' nog ongeveer gelijkelijk verdeeld zijn over alle door het CBS onderscheiden leeftijdscategorieën (met uitzondering van de categorieën 15-25 jaar en 65-75 jaar, waar het aantal zo minimaal is dat CBS een 0 noteert). Het CBS onderscheidt voor 2003 ongeveer 2000 werknemers in de leeftijdscategorieën 25-35 jaar, 35-45 jaar en 55 tot 65 jaar en 3000 werknemers in de leeftijdscategorie 45-55 jaar. Tien jaar later, in 2013, registreert het CBS in het totaal nog 8000 werknemers en noteert het voor de twee jongste leeftijdscategorieën (25-35 en 35-45 jaar) elk 1000 werknemers en voor de twee oudste categorieën (45-55 en 55-65 jaar) elk 3000 werknemers. In 2016 telt de beroepsgroep in het totaal nog steeds circa 8000 werknemers, van wie ongeveer de helft in de leeftijdscategorie 55-65 jaar en circa 2000 in de categorie 45-55 jaar. 
 
De vergrijzing gaat klaarblijkelijk snel, want het CBS noteert voor 2016 een verdubbeling van het aantal werknemers in de leeftijdscategorie 55-65 jaar ten opzichte van het jaar daarvoor, 2015. De vergrijzing lijkt met name van toepassing op de groep mannelijke bibliothecarissen en conservatoren; daarvoor noteert het CBS al sinds 2013 in haar statistieken een 0 voor alle leeftijdscategorieën jonger dan 45 jaar (wat betekent dat het aantal in ieder geval lager dan 1000 ligt).

Stichting Bibliotheekwerk kwam in het in 2015 gepubliceerde rapport Minder personeel en andere taken. Arbeidsmarktanalyse Openbare Bibliotheken (pdf) tot vergelijkbare conclusies. In het rapport wordt onder andere het volgende geconcludeerd: ‘De gemiddelde leeftijd van de werknemers van de bibliotheken is 49 jaar. Dat ligt een stuk hoger dan de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse beroepsbevolking. Ongeveer 60% van de werknemers is 50 jaar of ouder. Een groot deel van de werknemers zal de komende tien tot twintig jaar dus uitstromen. Vergeleken met de leeftijdsverdeling in 2012 is het aandeel 50-plussers verder toegenomen. Het aandeel medewerkers in de leeftijd 40 tot 50 is juist afgenomen. Er is geen sprake van een duidelijk toe of afname in de leeftijdscategorie jonger dan 40 jaar. Dit suggereert dat de instroom onder jongeren beperkt is.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie