HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ministerie van OCW publiceert laatste ‘Cultuur in beeld’
08-11-2017
Minister Van Engelshoven van OCW heeft op 3 november de publicatie Cultuur in beeld 2017 naar de Kamer gestuurd. In de uitgave worden enkele algemene ontwikkelingen in de cultuursector beschreven. Met ingang van 2018 zal Cultuur in Beeld worden vervangen door een door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verzorgde analyse van de culturele sector. 
Cultuur in beeld (pdf) bestaat uit vier onderdelen. Het eerste onderdeel geeft een cijfermatige weergave van de sector in 2016, het tweede onderdeel beschrijft trends en ontwikkelingen in aanbod, bezoek en financiering. In het derde onderdeel staat de arbeidsmarkt en het kunstvakonderwijs centraal en de publicatie wordt afgesloten met een beschrijving van de overheidsuitgaven aan cultuur. In het rapport wordt daarbij onderscheid gemaakt in de sectoren Film, Podiumkunsten, Letteren en bibliotheken, Musea en Beeldende Kunst.

Cultuur in beeld maakt voor wat de bibliotheeksector betreft melding van 961 bibliotheken, waarvan 767 vestigingen en hoofdvestigingen en 194 servicepunten. 
In het rapport wordt geconstateerd dat negen op de tien Nederlanders van zes jaar en ouder jaarlijks ten minste één keer een culturele voorstelling, tentoonstelling, evenement of instelling bezoeken, waarbij qua bereik de categorie populaire voorstellingen (inclusief film) met 82% het hoogst scoort. Ongeveer de helft van de bevolking bezoekt jaarlijks ten minste één keer een museum en ruim een derde een bibliotheek. De cultuurdeelname is tussen 2012 en 2016 stabiel, maar voor de verschillende categorieën zijn wel verschillen zichtbaar. Zo neemt het bezoek aan musea toe, terwijl het bereik van bibliotheken licht afneemt (van circa 42% in 2012 naar circa 38% in 2016).

De totale overheidsuitgaven aan cultuur bedragen in 2017 circa € 2,8 miljard . Hiervan nemen gemeenten met circa 61 procent het grootste deel voor hun rekening. Het aandeel van het rijk bedraagt ongeveer 29 procent (circa 839 miljoen euro) en het aandeel van provincies 10 procent. In de jaren 2012-2013 was sprake van een vrij sterke daling (21%) van de rijksuitgaven aan cultuur als gevolg van de bezuinigingen van het Kabinet-Rutte I. Ook de rijksuitgaven voor de sector Letteren en bibliotheken laten na 2012 aanvankelijk een daling zien, maar vertonen daarna weer een stijging en zitten sinds 2015, met 61 miljoen euro, weer boven het niveau van 2012, aldus het rapport.
De uitgaven aan cultuur door de provincies bedroegen in 2017 246,9 miljoen euro, gemiddeld 14 euro per inwoner. Tussen de provincies bestaan daarbij grote verschillen, van 4 euro per inwoner in Noord- en Zuid-Holland tot 35 euro per inwoner in Limburg en Friesland. Cultureel erfgoed en bibliotheken vormen het grootste deel van de totale uitgaven. Dit is verklaarbaar vanuit de wettelijke taken die provincies hebben op deze terreinen, aldus het rapport. Daarbij valt op dat in Zeeland de uitgaven aan bibliotheken ongeveer 35% van de provinciale cultuurbegroting uitmaken, terwijl dat in andere provincies tussen de 10% en 20% ligt.
Gemeenten geven in 2017 gezamenlijk ruim 1,7 miljard euro uit aan cultuur. Per inwoner is dit gemiddeld 101 euro. Voor de G4-gemeenten ligt dit gemiddelde op 179 euro per inwoner, voor de G9-gemeenten op 164 euro per inwoner. Gemiddeld gaat bijna 60 procent van de gemeentelijke uitgaven naar subsidies aan podiumkunstinstellingen, zoals podia, gezelschappen en festivals en kunst- en cultuureducatie. Aan bibliotheken en musea wordt gemiddeld bijna 20 procent van het budget uitgegeven. In het rapport worden enkele gemeenten uitgelicht en ook hier vallen de verschillen tussen de vermelde percentages op: gemeenten als Den Haag, Deventer, Hengelo, Nijmegen en Ede zouden ongeveer 25% à 35% van hun cultuurbegroting uitgeven aan bibliotheken, terwijl hiervoor voor Breda en Eindhoven respectievelijk circa 5% en 10% genoteerd staat.

Het rapport bevat ook een hoofdstuk ‘Cultuur als beroep en bedrijf’, waarin vooral wordt ingegaan op de arbeidsmarktsituatie voor de culturele en creatieve sector, de inkomenspositie van kunstenaars en op de bijdrage van de culturele en creatieve sector aan de economie. De bibliotheek komt in dit hoofdstuk niet voor.

In de Kamerbrief (pdf) bij Cultuur in beeld 2017 laat minister van Engelshoven van OCW weten dat het de laatste keer is dat de uitgave in deze vorm verschijnt. ‘Samen met de sector is in de afgelopen jaren gewerkt aan een brede gegevensverzameling. De Raad voor Cultuur onderschrijft dat de publicatie Cultuur in Beeld verbetering heeft aangebracht in het verzamelen van data over de cultuursector. Tegelijkertijd merkt de Raad op dat analyse en presentatie van gegevens over de cultuursector “onafhankelijk en objectief” zouden moeten plaatsvinden. Daarom is het SCP dit jaar samen met het culturele veld een traject gestart om te komen tot zogenaamde kernindicatoren cultuur. Met ingang van 2018 brengt het SCP de ‘publicatie cultuur’ uit, die de huidige publicatie Cultuur in Beeld zal vervangen,’ aldus de minister in haar brief.

Bij de Kamerbrief van de minister zijn naast Cultuur in beeld nog verschillende andere rapporten en overzichten gevoegd die betrekking hebben op de cultuursector:
Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009-2016
Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017
Monitor Cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017

Zie ook de website ocwincijfers.nl 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie