HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek komt mogelijk terug in Montfoort
08-02-2018
De politiek in de gemeente Montfoort heeft op 5 februari de eerste stap gezet op weg naar een mogelijke terugkeer van de bibliotheek in de gemeente. Op aandringen van vijf fracties start de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheid in de kernen Montfoort en Linschoten weer een bibliotheekvoorziening te vestigen. De twee vestigingen in de gemeente zijn eind 2015 gesloten, wel zijn er er op alle basisscholen bibliotheken op school geopend. 
De bibliotheekvestigingen in de kernen Montfoort en Linschoten in de gemeente Montfoort (circa 15.000 inwoners), behorend tot het werkgebied van Bibliotheek Het Groene Hart, werden eind 2015 gesloten als gevolg van bezuinigingen, waarbij de subsidie werd afgebouwd van 250.000 euro in 2011 tot een jaarlijkse bijdrage van 45.000 euro nu. Voor leerlingen in het primair onderwijs zijn er vier bibliotheken op school geopend. Verder zijn er nog enkele zogeheten Boekspots.
Montfoort is daarmee een van de zestien gemeenten waar een bibliotheekvoorziening conform de Wsob ontbreekt, zoals blijkt uit de midterm review.

Medio 2017 is in opdracht van het Montfoortse college een evaluatie uitgevoerd om te bekijken wat de gevolgen zijn van de sluiting van de bibliotheekvestigingen en hoe de huidige bibliotheekfunctie functioneert. Uit deze evaluatie (pdf) blijkt onder meer dat het ledental met ingang van het laatste kwartaal van 2015 vanwege de sluiting van de openbare bibliotheken sterk gedaald is. De scholen zien de bibliotheken op school als een goede aanvulling op het leesonderwijs. Uit de evaluatie blijkt verder dat de scholen de dBos-collectie kwalitatief 'op orde' noemen, maar kwantitatief niet. Het grootste knelpunt is dat boeken niet mee naar huis mogen. Ongeveer de helft van de scholen heeft moeite om voldoende vrijwilligers te vinden om de bibliotheek op school draaiende te houden. De openbare bibliotheek wordt wel gemist, zowel door leerkrachten als door ouders, en dus geven bijna alle scholen aan dat zij de bibliotheek op school willen behouden en daarnaast dan graag zien dat de openbare bibliotheek terugkomt, zo wordt gesteld in de evaluatie. Concluderend stelt de evaluatie vast dat er verbeterpunten zijn voor de huidige invulling van de bibliotheekfunctie en dat er partijen zijn die de bibliotheek missen. In de evaluatie worden kort drie scenario’s geschetst. Scenario 1 is het optimaliseren van de huidige schoolbibliotheekfunctie, dit door de bibliotheek te laten onderzoeken in hoeverre bibliotheken op school enkele uren per week openbare bibliotheek kunnen worden voor de leerlingen, of een andere oplossing waarbij kinderen de boeken mee naar huis kunnen nemen. Scenario 2 is het verlaten van het stelsel van openbare bibliotheken in de zoektocht naar optimalisatie van de schoolbibliotheek. In dat geval kan er aan een commerciële bibliotheekaanbieder gevraagd worden of zij meer kunnen aanbieden voor dezelfde prijs. Scenario 3 behelst uitbreiding van de huidige functie of herstel van de oude functie. ‘Dit brengt grote financiële gevolgen met zich mee. Of het nu gaat om het terugbrengen van een of twee bibliotheekvestigingen of het realiseren van afhaalpunten,’ aldus de evaluatie.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari jl. (vanaf ca 1:10)  is er in reactie op de evaluatie een door vijf fracties ingediende motie aangenomen waarin zij wethouder Marieke Lejeune opdracht geven om voor eind mei het scenario voor terugkeer van de bibliotheek in Montfoort en Linschoten uit te werken. Deze bibliotheekvisie moet het uitgangspunt worden om de volgende stap te kunnen zetten. De fracties van Progressief Akkoord, D66, ChristenUnie, Inwonersbelangen en VVD (die gezamenlijk 10 van de 15 zetels vertegenwoordigen) wijzen er op van veel kanten vernomen te hebben dat de bibliotheekvestigingen gemist worden en verwijzen onder andere ook naar een eind 2017 door de scholen samen met Bibliotheek Het Groene Hart verzonden brief waarin zij aangeven dat het taalniveau terugloopt en hun zorgen uitspreken over laaggeletterdheid en de achterstand die Montfoort oploopt. De bibliotheek kan op dit gebied een belangrijke rol spelen, aldus de indieners van de motie, en wordt daarom node gemist.

Verantwoordelijk wethouder Lejeune kon zich wel vinden in de motie en zegde toe voor eind mei met een notitie te komen. ‘Het gaat niet om een paar centen, dit zal een fors bedrag zijn. Maar nu veel fracties de situatie van de bibliotheek willen heroverwegen, zie ik wel kans om een scenario uit te werken.’ De wethouder zegde toe met een bibliotheekvisie te komen en daarbij meer duidelijkheid te bieden over wat het zal kosten om weer bibliotheekvestigingen te openen in Montfoort en Linschoten. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie