HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vragen Tweede Kamer midterm review
14-02-2018
Verschillende fracties binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben onlangs schriftelijke vragen voorgelegd aan minister Van Engelshoven naar aanleiding van de verschijning van de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen op 22 december 2017. De fracties bevragen de minister onder andere over de samenwerking tussen de lokale bibliotheken en de KB, burgerinitiatieven in de bibliotheeksector en de positie van bibliotheken in kleine gemeenten en dorpskernen.  
Het zijn met name de fracties van D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA die via de zogeheten Inbreng schriftelijk overleg midterm review Wsob (pdf) vragen voorleggen aan verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven naar aanleiding van de verschijning van de midterm review.

De CDA-fractie vraagt de minister naar de uitvoering van het amendement-Keijzer, waarbij aan de wet de mogelijkheid is toegevoegd dat inwoners een voorstel kunnen doen voor de voortzetting van een bibliotheekvoorziening als de gemeente van plan is deze te sluiten of ingrijpend te veranderen. De leden van de CDA-fractie vragen de minister in dit verband onder meer welke maatregelen zij neemt om een goede landelijke dekking van voorzieningen te garanderen en in aansluiting daarop hoe de minister de continuïteit van burgerinitiatieven bevordert, die immers afhankelijk zijn van vrijwilligers.

Zowel D66 als GroenLinks stellen vragen over de samenwerking tussen de lokale bibliotheken en de KB, waarover in de midterm review (pdf) wordt geconstateerd dat de resultaten van die samenwerking niet altijd goed zichtbaar zijn. Kan de minister aangeven hoe zij deze samenwerking kan stimuleren? zo vragen de leden van de GroenLinks-fractie. De D66-fractie vraagt: ‘Kan de Minister reflecteren op het pleidooi van de VOB om de digitale bibliotheek een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de openbare bibliotheken en Koninklijke Bibliotheek te maken, zodat snelle en goede afstemming tussen fysieke en digitale dienstverlening bij de lokale bibliotheek gerealiseerd kan worden?’ Tevens vragen zij hoe de minister wil omgaan met de wensen van het bibliotheekveld op het gebied van de digitale bibliotheek en de inkoop van e-content. In hoeverre kan dit meegenomen worden in het bestuurlijk overleg tussen minister en IPO / VNG? 

De D66-fractie vraagt de minister ook of zich bewust is van de sterke vergrijzing onder het personeel in de bibliotheekbranche en hoe zij de uitstroom van medewerkers te lijf wil gaan en kan zorgen voor meer instroom, ‘zodat de bibliotheekbranche een toekomstbestendig personeelsbestand kan opbouwen om de kwaliteit van het hedendaagse bibliotheekwerk in de toekomst te borgen’. Ook de SP vraagt naar oplossingen van de minister voor het vergrijzende personeelsbestand.

D66 en SP vragen de minister hoe zij denkt over het vergroten van de inzet van bibliotheken waar het gaat om het voorkomen en tegengaan van laaggeletterdheid en taalachterstand en of zij in dat licht de verdeling van de toegezegde middelen nog eens zou willen herzien.

Verschillende fracties constateren dat het aantal gemeenten zonder bibliotheekvoorziening is toegenomen en het totaal aantal vestigingen in Nederland de laatste jaren is afgenomen en spreken daarbij met name hun zorg uit over het verdwijnen van volwaardige voorzieningen in dunbevolkte gebieden.
De PvdA-fractie toont zich met name teleurgesteld over de passage in de kamerbrief (pdf) van de minister bij de midterm review waarin zij ingaat op de positie van de bibliotheken in kleine gemeenten en dorpskernen. De PvdA had de regering middels een Kamerbreed aangenomen motie (pdf) van het lid Asscher (door Wim Keizer in een gastblog op deze website een ‘motie voor de goede sier’ genoemd) gevraagd zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten en om bij de midterm review een plan voor te leggen om de ambitie ‘iedereen heeft toegang tot de bibliotheek’ nader vorm te geven. De PvdA is teleurgesteld dat de minister niet met een dergelijk plan is gekomen en daarmee geen uitvoering aan de motie heeft gegeven. De minister meent invulling te geven aan de motie door bestuurlijk overleg met VNG en IPO te agenderen over de bundeling van voorzieningen, waaronder een openbare bibliotheek en het monitoren van de bibliotheekvoorzieningen en de toegankelijkheid daarvan voor iedereen, maar dat is voor de PvdA niet genoeg. De leden van de PvdA-fractie vragen wanneer de minister wel voornemens is om de motie en uitgesproken ambitie uit te voeren en welk tijdpad zij daar dan bij voor ogen heeft. Ook vragen zij of de minister kan ingaan op ‘de discrepantie tussen haar opvatting – dat een plan niet nodig is omdat er voldoende aanbod zou zijn – en de signalering in de midterm review van een daling in het aantal bibliotheken (conform de Wsob) tussen 2014 en 2016. 'Waarom gaat de Minister zo makkelijk voorbij aan het signaal uit de midterm review dat er ook bezorgdheid bestaat binnen het bibliotheeknetwerk over de ontwikkeling van het sluiten van vestigingen en locaties, waarbij de term “olievlek” gehanteerd wordt? Schetst dit niet juist het beeld van een bibliotheekbereik dat een dalende negatieve lijn kent, waarbij het dus verstandig en noodzakelijk is om juist nu ambitie te tonen en een plan te maken met de sector om te voorkomen dat deze negatieve trend verergert en niet meer te keren is,’ aldus de PvdA-fractie, die daarbij ook verwijst naar de reactie van de VOB, die zich verheugd toonde over de motie ‘gelet op de sterke versobering van bibliotheken op het platteland en de “witte vlekken” in Nederland waar bibliotheekvoorzieningen zijn verdwenen’. Volgens de PvdA toont de minister in haar reactie richting Kamer een ‘gebrekkig gevoel voor urgentie ten opzichte van de bibliotheeksector’. De leden van de PvdA-fractie vragen de minister waarom er alleen in bestuurlijk overleg voorzien wordt. ‘Is de Minister het met de leden eens dat bestuurlijk overleg geen vervanging kan zijn van een noodzakelijk plan voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van bibliotheekvoorzieningen voor iedereen? Zij vragen wat de Minister nu meer gaat doen dan in overleg treden en uitgaan van haar bestaande inzet, waarbij er dus wel sprake is van de negatieve trend die in de midterm review en door de sector worden benoemd. Welke steun is zij voornemens te bieden aan gebieden waar bibliotheektoegang niet langer vanzelfsprekend en verdwenen is of dreigt te verdwijnen? Hoeveel financiële middelen is zij bereid om daarvoor uit te trekken? Zij vragen of de Minister verder bereid is om in haar aangekondigde bestuurlijk overleg niet alleen over de bibliotheeksector te praten maar vooral met de sector, door ze hierbij actief te betrekken,’ aldus de PvdA-fractie.

Ook andere partijen hebben op dit punt verschillende vragen. Zo vraagt het CDA welke instrumenten de minister heeft ten opzichte van gemeenten die geen volwaardige openbare bibliotheekvoorziening in de zin van de Wsob hebben en of gemeenteraden voldoende op de hoogte zijn van de eisen van de Wsob om de verantwoordelijke wethouder op dit punt te controleren. Ook vraagt het CDA op welke wijze de minister de positie van de openbare bibliotheken inbrengt in het kabinetsbeleid ten aanzien van krimpregio’s. De GroenLinks-fractie vraagt.aan welke maatregelen de minister denkt om de toegang voor elke burger tot bibliotheekvoorziening te waarborgen en wijst er in dit verband op dat die toegankelijkheid niet alleen te maken heeft met de afstand tot de dichtstbijzijnde bibliotheekvestiging, maar ook met het aantal uren dat een (hoofd)vestiging minimaal open is. 

Bespreking van de vragen in de Tweede Kamer kan voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart worden verwacht, zo blijkt uit een bericht op de website van de VOB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie