HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Actieprogramma Tel mee met Taal verlengd tot eind 2019
27-03-2018
Op 26 maart informeerde minister Van Engelshoven (OCW) de Tweede Kamer over de voortgang van Tel mee met Taal, het actieprogramma om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. In de kamerbrief geeft de minister aan te hebben besloten Tel mee met Taal in 2019 voort te zetten, waarbij dat jaar benut kan worden als transitiejaar om met gemeenten te bespreken hoe de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren een verdere impuls kan krijgen.
Het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal, bedoeld om een impuls te geven aan de bestrijding van laaggeletterdheid, werd in 2015 geïnitieerd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en was aanvankelijk bedoeld als een driejarig programma dat zou lopen tot eind 2018.
Voor die jaren werden er met Tel mee met Taal twee doelen nagestreefd: 
  • Tenminste 45.000 Nederlanders verbeteren hun taalbeheersing zodanig dat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie, waaronder arbeidsdeelname.
  • 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zijn bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen.
In haar Kamerbrief (pdf) stelt minister Van Engelshoven dat de op 24 november 2017 bekendgemaakte tussentijdse resultaten van het programma de verwachtingen ruim hebben overtroffen. De doelstelling om vóór eind 2018 in totaal 45.000 nieuwe cursisten te werven is al in september 2017 behaald, zo stelt de minister, en ook de ambitie om in 2018 één miljoen kinderen tot en met de basisschoolleeftijd te bereiken met leesbevorderingsactiviteiten zal naar verwachting worden gehaald. Bovendien investeerden vorig jaar ruim 200 werkgevers in taalscholing van hun laagtaalvaardige medewerkers met behulp van de Tel mee met Taal-subsidieregeling.

Een blijvende inzet is echter nodig, aldus de minister, reden waarom gemeenten en het rijk in het Interbestuurlijk programma (IBP) van 14 februari 2018 de ambitie hebben uitgesproken om de komende jaren samen op te blijven trekken in de aanpak van laaggeletterdheid. Om gemeenten hierin te faciliteren, hebben de ministers van OCW, SZW en VWS daarom besloten om Tel mee met Taal in 2019 voort te zetten. Dat jaar dient te worden benut als transitiejaar om met gemeenten te bespreken hoe de aanpak van laaggeletterdheid de komende jaren een verdere impuls kan krijgen. 
'Hierbij zal ik ook actief de inbreng en expertise betrekken van de diverse partijen die naast gemeenten een rol spelen bij de aanpak van laaggeletterdheid, zoals werkgevers, bibliotheken, scholen en maatschappelijke organisaties. Zo geef ik uitvoering aan de motie van de leden Rog en Bergkamp, die oproept om de brede expertise in het terugdringen van laaggeletterdheid te activeren en hierbij in overleg te treden met relevante organisaties,' aldus Van Engelshoven in haar kamerbrief.
Hierbij zal ook de toekomst van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) vanaf 2020 en de bestedingsvrijheid voor gemeenten worden betrokken.
 
Tel mee met Taal kent vijf actielijnen:
  • Lokale netwerkaanpak via Taal voor het Leven
  • Regionale taalakkoorden en stimuleringsbudgetten
  • Leesbevordering via Kunst van Lezen, onder andere middels programma's als BoekStart en de Bibliotheek op school
  • Experimenten
  • Kennis en communicatie


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie