HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB vraagt landelijke politiek om meer middelen voor bestrijding laaggeletterdheid
06-06-2018
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) verwoordt in een op 5 juni aan de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurde brief haar visie op de bestrijding van laaggeletterdheid en vraagt om meer middelen voor bibliotheken om hun rol daarbij te ondersteunen 
De VOB wijst in de brief (pdf), die verzonden is met het oog op het Algemeen Overleg Laaggeletterdheid dat op 13 juni plaatsvindt, op het maatschappelijke belang en het grote bereik van de openbare bibliotheek: 3,8 miljoen leden, ruim 6 miljoen unieke bezoekers, 80 miljoen uitleningen, een stijgend aantal jeugdleden en 97.000 activiteiten. 
 
Vervolgens noemt de VOB drie punten die bibliotheken als cruciaal zien.
1. Voorkomen is beter dan genezen. Preventieve leesbevordering zou hoge prioriteit moeten hebben, reden waarom de VOB vraagt om extra middelen voor leesbevorderingsactiviteiten door bibliotheken. ‘Graag zien wij dat een gedeelte van het extra geld dat is uitgetrokken voor de bestrijding van laaggeletterdheid wordt geïnvesteerd in preventie en niet alleen in curatie. Van de €19,6 miljoen voor de bestrijding van laaggeletterdheid gaat nu €2,5 miljoen naar preventie en de rest naar curatie. Dat is weinig,’ aldus de VOB.
2. Intensiveer bestaande programma’s. De VOB wijst op de twee landelijke programma’s, Boekstart en de Bibliotheek op school, die worden uitgevoerd in het kader van Kunst van Lezen, en stelt vervolgens: ‘Daarnaast zouden er ook nieuwe programma’s ontwikkeld moeten worden waarmee moeilijker te bereiken doelgroepen kunnen worden aangesproken. Zo ontwikkelden bibliotheken samen met de voetbalclubs het programma Scoor een boek! Daarin laten voetbalsterren zien dat lezen cool is. (...) De VOB pleit voor meer middelen voor de landelijke programmering en voor aanvullende programmering.’
3. Samenwerking met het onderwijs. Hierover zegt de VOB: ‘De samenwerking met het onderwijs die door de bibliotheken wordt opgezet zou minder vrijblijvend moeten zijn. Scholen kunnen er nog steeds voor kiezen hun eigen koers te varen waar het gaat om leesbevordering. De landelijke programmering van samenwerkingsprogramma’s met het onderwijs de Bibliotheek op school zou geen vrijblijvende moeten zijn.’

Tijdens het Algemeen Overleg Laaggeletterdheid zal worden gesproken over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal (waarover minister Van Engelshoven op 26 maart een brief (pdf) opstelde), het budget voor volwasseneneducatie en de motie van Michel Rog en Vera Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid, alsmede de reactie (pdf) van de minister daarop d.d. 26 maart.

Overigens vond er op 30 mei ook een algemeen overleg van de Commissie Cultuur plaats, tijdens welke onder andere ook de kamerbrief Cultuur in een open samenleving van minister Van Engelshoven aan de orde kwam. PvdA-kamerlid Lodewijk Asscher sprak tijdens dit overleg nog eens zijn teleurstelling uit over de (gebrekkige) uitvoering van de door hem op 13 november 2017 ingediende (en door een kamermeerderheid aangenomen) motie over bibliotheken in kleine kernen. In reactie daarop stelt de minister te zullen komen met een ‘bescheiden stimuleringsregeling’ om provincies ‘aangenaam te stimuleren’ om bovengemeentelijk een rol te pakken. De minister zegt toe er in het najaar op terug te komen. Letterlijk zegt de minister in haar reactie (word-document): ‘Alle gemeenten in Nederland hebben een bibliotheekvoorziening, behalve zestien. Wat we hier zien — dat is uw zorg en ook de mijne — is dat het met name in krimpgebieden af en toe heel ingewikkeld wordt om een bibliotheekvoorziening in de nabijheid van mensen overeind te houden. U heeft er terecht op gewezen dat de bibliotheek een essentiële functie vervult als gaat om laaggeletterdheid, de uitvoering van het programma Tel mee met Taal en het bereiken van veel mensen. De provincie Drenthe pakt het als provincie op. Dat is een goed voorbeeld. Die zegt: hier kan de provincie een rol vervullen door het voor de gemeenten gezamenlijk te regelen. Ik ben voornemens om met hen, VNG en IPO in overleg te gaan om te kijken of ik hen via een bescheiden stimuleringsregeling kan prikkelen om die rol op te pakken, want zo werkt het vaak wel. Hoeveel er ook digitaal kan, toch is die nabijheid voor mensen zeer van belang. Die functie is dus van belang. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat die heel belangrijke bibliotheekfunctie voor iedere Nederlander op redelijke afstand beschikbaar kan komen. De wet verplicht gemeenten niet tot het in stand houden van een bibliotheek. Er is gemeentelijke financiering. Op het moment dat we dat anders organiseren, komen we in heel andere verhoudingen tot elkaar te staan. Zonder heel erg in te grijpen, denk ik dat ik wel wat kan doen via het aangenaam stimuleren van provincies om hier bovengemeentelijke een rol te pakken en om te zorgen dat het beschikbaar blijft. Daar gaan wij de komende tijd mee aan de slag. In het najaar kom ik er bij u op terug.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie