HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VVBAD bezorgd over eigen toekomst
26-06-2018
De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) verliest met ingang van 1 januari 2019 de subsidie die ze ontving van de Vlaamse overheid en vreest daarom voor haar voortbestaan in de huidige vorm.
De Vlaamse beroepsvereniging van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten meldt in een bericht met als kop ‘De laatste maanden van de VVBAD’ per 1 januari 2019 niet langer gesubsidieerd te zullen worden door de Vlaamse overheid. Die subsidie vormt met ongeveer 25 procent een beperkt, maar gewaardeerd en stabiel onderdeel van haar inkomsten, zo stelt de VVBAD. ‘Het wegvallen daarvan bedreigt het voortbestaan van de vereniging in haar huidige vorm en met de huidige diensten en activiteiten. Er zullen dus op korte termijn scherpe keuzes gemaakt moeten worden in onze werking om de toekomst te verzekeren,’ aldus de VVBAD. 

De Raad van Bestuur beraadt zich over de toekomst van de vereniging. Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beloofd mee een oplossing te zoeken voor personeel dat door de maatregel getroffen zou worden.

Het beëindigen van de subsidie komt voort uit een reeks van besluiten van minister Gatz gericht op het reorganiseren van de financiering en verantwoordelijkheden van en het bezuinigen op het bibliotheekwerk. Het leidde eerder onder andere mede tot de fusie van LOCUS en Bibnet, die ook gekort werden en in 2016 samengingen in Cultuurconnect. Minister Gatz startte in 2017 een traject gericht op de hervorming van de culturele bovenbouw, waar onder andere ook belangenbehartigende organisaties als de VVBAD toe gerekend worden. De minister wil de ‘belangenbehartigers’ niet langer meer subsidiëren, wat derhalve ook voor de VVBAD gevolgen heeft.

De Raad van Bestuur van de VVBAD stuurde op 29 juni een open brief aan minister Gatz, waarin gewezen wordt op het belang van de vereniging voor de bibliotheeksector en de professionalisering van de branche. Gatz reageerde enkele dagen later met een brief (pdf) aan de VVBAD, waarin hij onder andere stelt dat het plan om belangenbartigers niet langer te ondersteunen niet uit de lucht kwam vallen en de VVBAD verwijt niet in een eerder stadium, tijdens overleg over de plannen,  bezwaar te hebben aangetekend. De minister stelt verder dat de middelen die vrijkomen zullen worden gebruikt voor een steunpunt voor de lokale en bovenlokale cultuurwerking. 'De bibliotheekondersteuning wordt ingekapseld in dit steunpunt en wordt versterkt door de uitbouw van expertise op het vlak van bibliotheekbeleid binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De vroegere consulenten van het streekgericht bibliotheekbeleid zijn per 1 januari 2018 ingekanteld bij het departement,' aldus de minister, die er tevens aan toevoegt: 'De deskundigheid van het personeel in de genoemde belangenbehartigers wordt gevaloriseerd door hen de kans te geven om over te stappen naar het nieuwe steunpunt. In concreto zal het personeel van de VVBAD dus kunnen doorstromen naar het steunpunt. Het departement zal de beleidsondersteunende en adviserende rol op zich nemen. Het steunpunt zal instaan voor de concrete praktijkondersteuning van de bibliotheken.'
De VVBAD reageerde in een bericht op haar website op 29 juni vervolgens weer op de opmerkingen van de minister, met name op zijn verwijten dat de VVBAD niet heeft geparticipeerd in de overleggen.
Op 9 juli meldt de VVBAD dat tijdens overleg van de commissie Cultuur op 5 juli de beslissing om geen subsidies meer uit te keren aan belangenbehartigers nogmaals is bevestigd. 'Ook de belofte om mee naar een oplossing te zoeken voor personeelsleden die eventueel moeten afvloeien, werd daar herhaald. De raad van bestuur en het secretariaat buigen zich tijdens de zomermaanden verder over de werking en de taken van de VVBAD,' zo meldt de vereniging.

Vanaf 2016 geldt voor Vlaamse gemeenten niet langer de verplichting een lokale bibliotheek in te richten en in stand te houden. Dit is het gevolg van een nieuw decreet dat de gemeenten meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid geeft op beleidsgebieden als cultuur, sport, jeugd. De Vlaamse regering maakte daarmee een einde aan de zogeheten 'bibliotheekplicht' die steden en gemeenten sinds het Bibliotheekdecreet van 19 juni 1978 hadden. De VVBAD startte begin dit jaar de campagne #bibvooriedereen om te wijzen op het belang van de bibliotheek en een signaal af te geven richting gemeenten om, in weerwil van de afschaffing van de ‘bibliotheekplicht’, de bibliotheek te blijven steunen.

Bericht begin juli aangevuld met passage over open brief VVBAD en antwoord minister Gatz.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie