HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ministerraad akkoord met Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter
18-07-2018
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. In de agenda wordt uiteengezet hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers volgens de regering slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. NL DIGIbeter is een gezamenlijke agenda van alle overheden met belangrijke publieke en private partners 
De overheid wil de kansen beter gaan benutten om middels digitalisering dienstverlening slimmer aan te pakken en tegelijkertijd de autonomie van de burger te respecteren. NL DIGIbeter zet daarvoor de lijnen uit.

De regering stelt in een persbericht anders te willen gaan werken. ‘De luiken gaan open, we geven ruimte aan nieuwe initiatieven en gaan connecties aan met nieuwe partijen. We moeten niet bang zijn om fouten te maken. Dat hoort experimenteren. Zo komen we stap voor stap verder,’ aldus verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Debat en onderzoek
In de Agenda stelt het kabinet het debat te willen organiseren over vragen als: Wat betekent het uitwisselen van persoonlijke gegevens voor ieders veiligheid en privacy? Hoe zorgen we ervoor dat die gegevens goed beschermd zijn? Hoe voorkomen we dat digitalisering ten koste gaat van belangrijke waarden als gelijkheid en democratie? En hoe garanderen we dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving? Om deze vragen te beantwoorden zal er onderzoek worden uitgevoerd naar de impact van digitalisering en het gebruik van data en algoritmen. Zo is er opdracht gegeven voor verschillende onderzoeken: aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de impact van kunstmatige intelligentie op publieke waarden, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de impact van digitalisering op lokale democratie en aan de Raad voor het Openbaar Bestuur over de effecten van digitalisering op de democratie.

In de Agenda staat verder onder andere beschreven dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om het gebruik van data. ‘We gaan bekijken hoe de analyse en het combineren van overheidsgegevens ten goede kan komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We gaan de mogelijkheden van big data beter benutten en kijken daarbij ook naar de rechten en waarden’, aldus de Agenda.
 
Enkele andere maatregelen
In de Agenda worden daarnaast verschillende concrete maatregelen genoemd. Zo wil de overheid, vanuit het streven meer autonomie van burgers en ondernemers te realiseren, ervoor gaan zorgen dat burgers en ondernemers op één plek dingen met overheden en instellingen kunnen regelen die aan hun persoon gekoppeld zijn. Te denken valt daarbij aan de mogelijkheid om zelf persoonlijke gegevens aan te passen, het hebben van inzicht in geregistreerde gegevens over jezelf, het toestemming kunnen geven voor gebruik van je persoonlijke gegevens, en het beheer van je digitale identiteit en je digitale inlogmiddelen.
Verder stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een innovatiebudget beschikbaar om experimenteren en innoveren te stimuleren. Partijen zoals het bedrijfsleven en studenten worden betrokken bij plannen om op een innovatieve manier maatschappelijke problemen op te lossen. Kleine marktpartijen krijgen ook de kans om mee te doen aan overheidsopdrachten en er wordt een MijnOverheid voor Ondernemers gelanceerd.

Samenhangende aanpak digitale inclusie voor eind 2018
De digitale dienstverlening moet toegankelijker worden opdat iedereen op een begrijpelijke en veilige manier met de overheid kan communiceren. ‘Via cursussen en ondersteuning (ook door andere partijen) gaan we mensen helpen die moeite hebben met digitalisering. Burgers en ondernemers krijgen meer mogelijkheden om anderen digitaal te machtigen, zodat die personen namens hen bepaalde zaken met de overheid kunnen regelen,’ aldus de Agenda. Bij de ontwikkeling en het testen van de digitale dienstverlening zullen digitaal mindervaardigen worden betrokken.
Aansluitend hierbij worden in de Agenda enkele actiepunten genoemd, waaronder: ‘Samen met maatschappelijke organisaties en taalorganisaties zoals de Koninklijke Bibliotheek en de Stichting Lezen & Schrijven gaan we het huidige cursusaanbod om mensen wegwijs te maken in de digitale wereld verder ontwikkelen en ondersteunen. Om te bepalen of en hoe het huidige aanbod bij de bibliotheken versterkt kan worden, lopen er pilots om het bereik onder de doelgroep te vergroten. Succesvolle lokale initiatieven bij gemeenten kunnen ons en ook andere gemeenten helpen om gezamenlijk verdere stappen te zetten. Wij ondersteunen deze kennisuitwisseling. (...) In het nieuwe onderwijsprogramma voor primair en voortgezet onderwijs komt meer aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden om leerlingen beter toe te rusten voor de toekomst.’ Het kabinet zegt toe dat de Tweede Kamer voor eind 2018 een samenhangende aanpak voor digitale inclusie zal ontvangen.

Open data en open source
Het kabinet geeft in de Agenda verder aan ernaar te streven gegevensverzamelingen van de overheid zoveel mogelijk als open data ter beschikking te stellen aan de samenleving zodat deze gegevens op meerdere plaatsen gebruikt kunnen worden. ‘Om dat te bereiken gaan we het centraal open data portaal (data.overheid.nl) verder verbeteren en toegankelijker maken.’ Er wordt een zogeheten Nationale Data Agenda gemaakt waarin staat wat de overheid in zijn geheel gaat doen om (nog) beter om te gaan met persoonsgegevens, open data en big data.
Ook wil het kabinet het gebruik van open source software stimuleren om als overheden minder afhankelijk te zijn van softwareleveranciers én om inzicht te geven in de wijze waarop bepaalde software is opgebouwd. Het voorkomt ook dat de overheid gebonden is aan één of enkele leveranciers. ‘Daartoe richten we een kennisnetwerk in en maken we handreikingen voor het publiceren van eigen software als open source software. Verder faciliteren we dat overheidspartijen meer volgens open source principes kunnen werken en maken we daarover afspraken met hen. Belemmeringen voor het gebruik of het vrijgeven van open source software nemen we zo veel mogelijk weg,’ aldus de Agenda.

Financiering en planning
Voor de financiering van de agenda is er – naast het reguliere begrotingsgeld van de betrokken overheden – een Investeringspost Digitale Overheid beschikbaar op de begroting van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor een uitgebreide planning van alle actiepunten in het kader van de Agenda Digitale Overheid, zie hier.

Nederlandse Digitaliseringsstrategie
De Agenda Digitale Overheid (pdf) is een agenda van alle overheden samen. Het document hangt nauw samen met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (pdf) van het kabinet. Deze strategie, Nederland Digitaal, werd op 13 juni 2018 gepresenteerd door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het kabinet stelt in een persbericht over de Digitaliseringsstrategie onder andere: ‘Het is voor het eerst dat het kabinet met een gezamenlijke strategie komt die goed inspeelt op de snelheid van de digitalisering en de impact hiervan op de samenleving. Het kabinet wil op een verantwoorde manier de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering optimaal benutten met Nederland als pionier en proeftuin op dit gebied.’
In de strategie worden 24 ambities en daaraan gekoppelde acties beschreven die zich richten op de hele maatschappij en economie en die ertoe moeten leiden dat Nederland dé digitale koploper van Europa wordt. Het kabinet formuleert daarbij twee hoofdlijnen:
  1. Maatschappelijke en economische kansen benutten en versnellen. De digitale transitie versnellen en ondersteunen in maatschappelijke sectoren waar de overheid een relatief grote rol heeft, zoals de zorg, mobiliteit, energie en het agrifood-domein.
  2. Versterken van het fundament. ‘Het fundament voor digitalisering – waaronder privacybescherming, cybersecurity, digitale vaardigheden en eerlijke concurrentie – moet op orde zijn en verder worden versterkt.’
In het kader van de tweede hoofdlijn formuleert het kabinet de ambitie een transparante en toegankelijke digitale overheid te realiseren. De Agenda Digitale Overheid is hier de vertaling van. In de Digitaliseringsstrategie worden enkele punten genoemd die met name ook voor bibliotheken relevant lijken: het streven naar het realiseren van een adequaat niveau van digitale basisvaardigheden (‘We werken aan scholingsinitiatieven voor mensen met beperkte digitale vaardigheden’) en het stimuleren van ‘een lerende beroepsbevolking’ (‘Het kabinet komt voor de zomer met een actieplan voor een doorbraak op het terrein van leven lang ontwikkelen.’) Er wordt in dit verband onder andere gerefereerd aan de rol van bibliotheken op het gebied van mediawijsheid (‘De aanpak op het gebied van mediawijsheid wordt in de
zomer geëvalueerd en in het najaar van 2018 wordt de Kamer geïnformeerd over deze aanpak en eventuele vervolgacties.’) en bij het verwerven van digitale vaardigheden, onder andere in het kader van het programma Bibliotheek en basisvaardigheden. Het kabinet zal de komende periode onderzoeken op welke wijze dit soort ondersteuning kan worden uitgebreid. Hierbij wordt meegenomen of samenwerking met private partijen kan zorgen voor een groter bereik.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie