HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Kabinet reserveert extra geld voor online bibliotheek en bibliotheken platteland
20-09-2018
Het kabinet heeft in de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting voor de komende jaren extra geld gereserveerd voor de doorontwikkeling van de digitale bibliotheek en voor de bereikbaarheid van de openbare bibliotheek in de regio. Het gaat in het totaal voor de periode 2019-2023 om een bedrag van 10,75 miljoen euro.
Uit de Rijksbegroting 2019 blijkt dat het kabinet in 2020 1,75 miljoen euro extra vrijmaakt voor de doorontwikkeling van de digitale bibliotheek en in de daaropvolgende drie jaren jaarlijks 2 miljoen. Voor de bereikbaarheid van de openbare bibliotheek in de regio reserveert het kabinet in de jaren 2019-2021 jaarlijks 1 miljoen euro.
 
Minister Van Engelshoven van OCW wil het extra geld voor de digitale bibliotheek aanwenden om auteurs en uitgevers een betere vergoeding te geven voor elke uitgeleend e-book. Voor bibliotheken en hun gebruikers betekent het dat er meer titels beschikbaar komen en dat het aanbod van de online bibliotheek nog actueler wordt, aldus de VOB. Het bedrag wordt toegevoegd aan het jaarlijkse inkoopbudget voor het basispakket e-content dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) in het kader van de Wsob ontvangt. Dit budget wordt in de Rijksbegroting voor 2019 begroot op 12.200.000 euro, voor 2020 op 13.950.000 euro en in de periode 2021-2023 op jaarlijks 14.200.000 euro.
 
Met de extra bijdrage van 1 miljoen euro jaarlijks voor bibliotheekwerk in de regio over de jaren 2019-2021 wordt gevolg gegeven aan de zogeheten motie-Asscher, waarin de Tweede Kamer de regering verzoekt zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten. De motie-Asscher (pdf) werd op 21 november 2017 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

Onduidelijk is nog hoe de 3 miljoen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten besteed gaat worden. In de in november 2017 aangenomen motie-Asscher werd ook gevraagd om bij de midterm review (gepresenteerd op 22 december 2017) een plan voor te leggen om de ambitie ‘iedereen heeft toegang tot de bibliotheek’ nader vorm te geven. De minister reageerde op 16 maart 2018 op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de midterm review, waarbij ze onder andere ook inging op vragen van de PvdA, die teleurgesteld vaststelde dat de minister niet met een dergelijk plan was gekomen en daarmee geen uitvoering aan de motie had gegeven. In haar reactie wees de minister op het extra budget dat is vrijgemaakt voor krimpregio’s en het in stand houden van voorzieningen (de zogeheten ‘decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling gemeentefonds’), waar bijvoorbeeld ook de openbare bibliotheken volgens de minister bij horen. Het is aan de regio’s zelf om te bepalen welke keuzes ze daarin maken. Ook verwees de minister naar het voorbeeld van de provincie Drenthe, die een regeling heeft opgesteld voor de financiële ondersteuning van gemeenten die zich voor een langere periode committeren aan de openbare bibliotheek en die met betrokken partners (gemeenten, de provinciale ondersteuningsorganisatie, lokale bibliotheken en de KB) een visie wil ontwikkelen op toekomstbestendige bibliotheekvoorzieningen in dunbevolkte gebieden ter versterking van de leefbaarheid. Van Engelshoven gaf aan in bestuurlijk overleg met VNG, IPO en de bibliotheekbranche te gaan toetsen of het voorbeeld van Drenthe ook voor andere provincies bruikbaar is. De minister gaf destijds aan dat het nog niet mogelijk was vast te stellen of in aanvulling op het budget voor de krimpregio’s en de provinciale middelen voor ondersteuning van het bibliotheekwerk extra middelen nodig zouden kunnen zijn.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie