HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Moties over schoolbibliotheken en bibliotheken in kleine kernen aangenomen
28-11-2018
De Tweede Kamer heeft op 27 november tijdens het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting, onderdeel cultuur, met algemene stemmen twee moties aangenomen die relevant zijn voor bibliotheken. Het gaat om een motie die betrekking heeft op bibliotheken in kleine kernen en een motie over de bibliotheken op school. 
In de door Lodewijk Asscher (PvdA) en Thierry Aartsen (VVD) ingediende motie (pdf) over bibliotheekwerk in kleine kernen verzoekt de Kamer de regering om te onderzoeken of en hoe goede voorbeelden uit de regionale praktijk breder toegepast kunnen worden om het voortbestaan van bibliotheken in verschillende kleine kernen zeker te stellen. In de motie wordt verwezen naar het voornemen van de regering om 1 miljoen euro uit te trekken voor het helpen openhouden van bibliotheken in kleine gemeenten en naar het goede voorbeeld van de provincie Drenthe in dit verband. In de op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting is een extra bijdrage van jaarlijks 1 miljoen euro gereserveerd voor bibliotheekwerk in de regio over de jaren 2019-2021. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de zogeheten motie-Asscher, waarin de Tweede Kamer de regering verzoekt zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten. De motie-Asscher (pdf) werd op 21 november 2017 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. 

Met de door Lodewijk Asscher ingediende motie over het tot stand brengen van schoolbibliotheekvoorzieningen verzoekt de Kamer de regering bij de evaluatie van het programma ‘Tel mee met Taal’ in kaart te brengen op welke wijze het bereik onder basisscholen voor het tot stand brengen van Bibliotheken op school kan worden vergroot en de Kamer hierover in het voorjaar van 2019 te informeren bij het besluit op het vervolg van ‘Tel mee met Taal’. In de motie (pdf) wordt daarbij verwezen naar onderzoek waaruit blijkt dat de aanwezigheid van goed uitgeruste schoolbibliotheken een sterke impuls is voor de leesbevordering van kinderen in het basisonderwijs en wordt er op gewezen dat het programma van Stichting Lezen en lokale bibliotheken heeft bijgedragen aan bibliotheekvoorzieningen op 45% van de scholen maar dat daarmee 55% nog niet is bereikt.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie