HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad van State bevestigt: Stichting Cultuur niet bevoegd tot korten subsidie Bibliotheek Eindhoven
15-02-2019
Op 13 februari is door de Raad van State in hoger beroep een uitspraak gedaan over de vraag of Stichting Cultuur Eindhoven bevoegd is om subsidies te verlenen aan de Bibliotheek Eindhoven. De Raad van State bevestigt het eerdere oordeel van de Rechtbank Oost-Brabant dat de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) juridisch niet bevoegd was om de subsidie te korten. Daarmee ligt de bal weer bij de gemeente, die het subsidiestelsel anders zal moeten opzetten, terwijl de bibliotheek nog steeds in onzekerheid verkeert over haar subsidie. 
Het meningsverschil tussen de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) en de Bibliotheek Eindhoven ontstond in september 2016 toen de SCE een korting van bijna twee ton oplegde. De bibliotheek noemde de korting onrechtvaardig omdat zij vond meer dan andere instellingen de afgelopen jaren te hebben bijgedragen aan het realiseren van de bezuinigingsdoelstellingen van de stad. De bezuiniging kwam voort uit een advies dat de Eindhovense cultuurraad in 2016 uitbracht om bestaande culturele instellingen een zogeheten ‘solidariteitskorting’ van 5,3% op te leggen om nieuwe culturele initiatieven te kunnen financieren. Bibliotheek Eindhoven besloot in oktober 2017 naar de rechter te stappen om de extra korting van bijna twee ton aan te vechten, nadat zij haar bezwaren tegen de korting reeds twee keer had voorgelegd aan de gemeentelijke bezwarencommissie, die de bibliotheek tot op grote hoogte gelijk gaf maar daarin niet werd gevolgd door de SCE. De bestuursrechter van de Rechtbank Oost-Brabant oordeelde op 30 mei 2018 dat de Stichting Cultuur juridisch niet bevoegd is om een dergelijke korting op te leggen. (Met deze uitspraak ging de rechter overigens niet in op de inhoudelijke bezwaren tegen de solidariteitskorting van de bibliotheek, maar beantwoordde zij eerstens de vraag of SCE een bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en zo ja, of er een wettelijk voorschrift is op grond waarvan SCE subsidie kan verlenen.) 
 
Zowel de gemeente als de bibliotheek gingen vervolgens bij de Raad van State (RvS) in hoger beroep tegen de uitspraak. Volgens het Eindhovense college zou het ambtenaren veel tijd en energie kosten om alles juridisch te repareren. Ook de bibliotheek was niet tevreden over de uitkomst van de rechtszaak. Albert Kivits zei daarover op 29 juni 2018 in het Eindhovens Dagblad: ‘Wij hebben [de rechtszaak] niet aangespannen omdat we de stichting onbevoegd wilden verklaren maar om van de korting van twee ton op onze subsidie af te komen. De rechter is niet toegekomen aan een uitspraak daarover omdat het hele subsidiebesluit onrechtmatig is. Daardoor staan we na anderhalf jaar procederen nog steeds met lege handen. En dus overwegen we ook in hoger beroep te gaan.’

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt nu dus in hoger beroep dat de SCE niet bevoegd is ten aanzien van de verlening van de subsidie en stelt de gemeente in de gelegenheid om de onbevoegdheid van de SCE te herstellen door besluiten te nemen, waarna de procedure inhoudelijk wordt vervolgd. De Raad van State bevestigt daarmee feitelijk de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant dat de subsidiëring van de lokale cultuursector via de stichting Cultuur Eindhoven een wettelijke basis ontbeert en anders geregeld moet worden.
De Raad van State stelt dat het bezwaar van de bibliotheek weer open ligt en dat daarop door SCE een nieuw besluit moet worden genomen. SCE kan het gebrek in de wettelijke grondslag niet zelf repareren, maar de gemeenteraad kan dat wel bij gemeentelijke verordening, aldus de RvS, die vervolgt: ‘Daarbij is van belang dat aan eventuele reparatie van het bevoegdheidsgebrek niet alleen een juridische maar ook een politieke keuze ten grondslag ligt, die verband houdt met het (...) uitgangspunt van de gemeente Eindhoven om de uitvoering van de beleidskaders voor cultuur en de verdeling van de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde cultuursubsidiebudgetten in Eindhoven door een zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon op een bepaalde afstand van de gemeente te laten verrichten.’

De uitspraak raakt daarmee ook andere Eindhovense instellingen die via de SCE subsidie toegekend krijgen. Bibliotheek Eindhoven zegt daarover in een persbericht: ‘Het staat nu vast dat het gemeentebestuur het subsidiestelsel in Eindhoven verkeerd heeft opgezet. Er is een stichting opgericht voor het verstrekken van subsidies die daartoe niet bevoegd was. De Raad van State heeft het gemeentebestuur van Eindhoven in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen. Het is dan ook aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders om ervoor te zorgen dat de juiste besluiten genomen worden. De Raad van State heeft er gelukkig wel voor gekozen de subsidie die al aan de Bibliotheek was verleend, in stand te laten. In zoverre is de Raad van State het niet eens met de eerdere uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant.’

Bibliotheek Eindhoven is nu weliswaar in het gelijk gesteld, maar laat weten toch teleurgesteld te zijn dat ze na 2,5 jaar procederen nog steeds in onzekerheid verkeert over een substantieel deel van haar subsidie.

Binnen de Eindhovense raad is men verdeeld over hoe nu verder. Enkele partijen, onder andere GroenLinks en D66, zijn voor juridische 'spoedreparaties’ om de positie van de SCE te versterken, terwijl andere partijen, waaronder CDA en Ouderen Appèl Eindhoven, voor fundamenteler ingrijpen lijken te zijn, zoals het opheffen van de SCE en het terugbrengen van de verantwoordelijkheid voor de subsidieverstrekking bij de gemeente zelf, zo blijkt uit reacties in het Eindhovens Dagblad. Verantwoordelijk wethouder Monique List (VVD) kondigde in een summiere reactie juridische reparaties aan.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie