HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting dreigt voor wijkvestigingen Bibliotheek Zoetermeer
27-05-2019
Voor twee van de drie Zoetermeerse bibliotheekvestigingen dreigt sluiting, zo blijkt uit de Perspectiefnota van het college. De gemeente wil met de sluiting van de vestigingen Rokkeveen en Oosterheem met ingang van 2023 een bezuiniging van 250.000 euro realiseren. 
Bibliotheek Zoetermeer heeft op dit moment naast de centrale vestiging Forum nog twee wijkfilialen, in de wijken Rokkeveen (circa 20.000 inwoners) en Oosterheem (circa 22.000 inwoners).
Het Zoetermeerse college stelt in de op 22 mei naar buiten gebrachte Perspectiefnota 2020 (pdf) nu voor om twee van de drie vestigingen gefaseerd te sluiten (Nathaliegang/Rokkeveen per 1 januari 2021 en Oosterheemplein per 1 januari 2022) en de dienstverlening mobiel te maken en deels te verplaatsen naar scholen. Het college voegt daaraan toe: ‘De bibliotheek heeft dit plan al enkele jaren geleden geopperd. In dat geval zou de bibliotheek de middelen vrijmaken voor Bibliotheek op school (dBos) en dienstverlening op maat voor de verschillende wijken.’ Met deze maatregel zou met ingang van 2023 jaarlijks een bezuiniging van 250.000 euro gerealiseerd moeten worden. 
 
De bibliotheek stelt in een reactie echter verrast te zijn door het collegevoorstel. Bibliotheekdirecteur Joke Mos noemt de maatregel tegenover Streekblad Zoetermeer onbegrijpelijk en geeft aan dat het onjuist is dat zij zelf het voorstel voor de sluiting zou hebben gedaan. ‘Die bewering is beslist onjuist. De bibliotheek heeft een aantal jaren geleden voorgesteld de gehele wijkdienstverlening anders in te richten. Dit ging echter om een kwaliteitsslag, waardoor uiteindelijk juist méér wijkbewoners gebruik zouden kunnen maken van bibliotheekdiensten, en zeker niet om een bezuiniging,’ aldus Mos, die aangeeft zich overvallen te voelen en de gang van zaken te betreuren. ‘Er heeft vooraf totaal geen overleg plaatsgevonden terwijl we normaal gesproken altijd nauw contact met elkaar hadden met goede resultaten als gevolg. Deze actie is dus echt een gemiste kans. Ik heb namens de Bibliotheek Zoetermeer mijn ongenoegen geuit en de gemeente uitgedaagd om met ons in gesprek te gaan over de toekomst. We moeten samen toch tot een besluit kunnen komen waarbij de dienstverlening in de wijken blijft bestaan, waarmee ook een besparing wordt gerealiseerd en de bibliotheek bereikbaar blijft voor alle Zoetermeerders. Daarbij kijken we ook hoe we zoveel mogelijk samen kunnen werken met andere partners in de stad.’

Volgens Mos zou het sluiten van de twee vestigingen grote gevolgen kunnen hebben voor de wijkbewoners, van wie lang niet iedereen in staat is de overstap naar de hoofdvestiging in het Stadshart te maken. ‘De dienstverlening van de bibliotheek is belangrijk voor het terugdringen van laaggeletterdheid, het versterken van de digitale vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. Ook bieden de vestigingen een sociaal ontmoetingspunt in de wijken. Het is van groot belang dat deze dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk is en dicht bij de mensen wordt aangeboden,’ aldus Mos, die naar aanleiding van teleurgestelde reacties van inwoners voorstelt de bevolking intensief te betrekken bij het proces. ‘Als zij duidelijk uitspreken waar ze behoefte aan hebben dan kunnen wij daarop anticiperen. Ook als Bibliotheek Zoetermeer zien we best mogelijkheden om op bepaalde punten te bezuinigen. We hebben alleen iets meer tijd nodig om die plannen met elkaar uit te kunnen werken. Gooi nog even geen gebouwen weg voordat je een nieuwe oplossing gevonden hebt.’

De voorgenomen sluiting van de twee bibliotheekvestigingen maakt deel uit van een groter pakket aan bezuinigingsmaatregelen. De gemeente Zoetermeer heeft een tekort van ruim 12 miljoen euro op de begroting. ‘Hiervan is € 9 miljoen ontstaan bij de overdracht van de Jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten in 2015. Zoetermeer is toen - net als alle andere gemeenten - door het rijk financieel gekort. Dit tekort wordt opgevangen met voorstellen in de vorm van vernieuwingen, investeringen en bezuinigingen uitgewerkt in de Perspectiefnota 2020,’ aldus de gemeente.

De laatste weken lijken meer bibliotheken het slachtoffer te worden van bezuinigingsmaatregelen, bedoeld om de tekorten op te vangen die zijn ontstaan als gevolg van de overdracht van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten, onder andere in Renkum en Utrechtse Heuvelrug.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie