HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gezamenlijke oproep aanpak basisvaardigheden
12-06-2019
Verschillende organisaties, waaronder CINOP, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, ProBiblio, Digisterker, Biblionet Drenthe en de Voorleesexpress hebben op 11 juni aan de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een petitie aangeboden met daarin voorstellen voor de aanpak rondom basisvaardigheden. Kern van de petitie: het moet en kan beter en sneller. 'Door slim gebruik te maken van wat er allemaal al is, de beschikbare kennis en hulpmiddelen te versterken en de samenwerking te verstevigen kan een grote slag geslagen worden.' 
De petitie is opgesteld door CINOP en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl in samenwerking met diverse andere organisaties die samen zo’n half miljoen gebruikers bereiken.

Ben Vaske van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl verwoordt de kern van de petitie als volgt:‘Te veel focus op nieuwe, kortlopende projecten en een dreigende versnippering van het beleid door decentralisering kan leiden tot vernietiging van veel waardevolle kennis en kunde. Goed dat de gemeenten nu aan zet zijn, maar er gebeurt al enorm veel. Het zou zonde zijn van tijd en middelen als andere organisaties het wiel opnieuw gaan uitvinden omdat aanwezige expertise, praktijk en ervaring niet wordt benut. Samen kunnen we een sprong voorwaarts maken.’
 
Aanleiding voor de petitie is de kamerbrief van maart dit jaar waarin de ministeries van OCW, SZW, BZK en VWS gezamenlijke ambities presenteren over de aanpak van laaggeletterdheid in de jaren 2020 – 2024. De ondertekenaars van de petitie stellen de hernieuwde aandacht vanuit de politiek voor het onderwerp laaggeletterdheid te verwelkomen, maar de organisaties zien mogelijkheden om de beschikbare budgetten nóg beter en effectiever in te zetten zodat de impact van de voorgestelde aanpak van laaggeletterdheid kan worden vergroot. Met name laaggeletterden die in Nederland zijn geboren en/of geschoold zijn (NT1-ers), behoeven daarbij extra aandacht en financiering, aldus de organisaties.
De betrokken organisaties adviseren de kamercommissie om vol in te zetten op krachtenbundeling om de ambities en doelstellingen daadwerkelijk te kunnen realiseren. ‘Wij hopen dat de leden van de commissie en andere stakeholders op het gebied van basisvaardigheden met deze tekst besluiten zullen nemen die zoveel mogelijk aansluiten bij de praktijk waar ondergetekenden dagelijks in opereren.Te veel focus op nieuwe, kortlopende projecten en een dreigende versnippering van het beleid door de decentralisering kan leiden tot vernietiging van veel waardevolle kennis en kunde. Er gebeurt namelijk al enorm veel. Wij adviseren om in te zetten op samenwerking om zo de krachten te bundelen, kennis en vaardigheden te versterken en daarmee de ambities en doelstellingen daadwerkelijk te realiseren,’ aldus de petitie (pdf)

De organisaties noemen in de petitie (pdf) bij elk van de in de kamerbrief genoemde drie doelstellingen een aantal punten waar nog winst te behalen valt. Zo vragen zij aandacht voor het feit dat er langs digitale weg voor sommige groepen betere ingangen te vinden zijn: ‘Zo kan door het inzetten van online oefenmateriaal een doelgroep bereikt worden, die zich nu niet thuis voelt in een (formele) cursus. Met een aantrekkelijk digitaal aanbod kunnen zij zelf de regie pakken over hun eigen leerproces. Door breed in te zetten op online en digitaal leren kan recht worden gedaan aan de heterogeniteit van de doelgroep en de roep om meer maatwerk en minder standaardisering. Dat kan bijvoorbeeld via apps die het leven een beetje makkelijker kunnen maken voor iedereen die een zetje kan gebruiken.’
Verder wijzen ze er op dat het accent in de kamerbrief nog te zeer op taal ligt; rekenvaardigheid en digitale vaardigheden verdienen meer aandacht.
Bovendien stellen ze dat geld en aandacht nodig is voor NT1-formeel onderwijs met het oog op professionalisering van docenten, terwijl ze tegelijkertijd wijzen op de onschatbare waarde van vrijwilligers op dit gebied. Verder stellen zij dat het cruciaal is dat gemeenten intensief gaan samenwerken met het oog op betere kennisuitwisseling, dat de centrale overheid daarbij wel delegeert, maar ook zorg draagt voor enige centrale sturing. De grootste zorg aangaande de decentralisering is dat het beleid verder zal versnipperen. ‘Wegens het gebrek aan kennis en een goede kennisinfrastructuur dreigt het gevaar dat overal het wiel opnieuw uitgevonden zal moeten worden,’ aldus de organisaties.
 
De petitie sluit af met de woorden: ‘Wij zijn van mening dat de meeste winst en efficiëntie op de korte en middellange termijn kan worden gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen gemeentes en bestaande organisaties zoals ondergetekenden. Daarbij hebben ook bibliotheken een sleutelrol in de lokale, regionale, provinciale en landelijke infrastructuur in het kader van preventie en bestrijding. Zij hebben ervaring met het bereiken van, en werken met, een bredere doelgroep en kunnen de verbinding maken op de verschillende beleidsniveaus. Behoorlijk wat organisaties, waaronder ondergetekenden, beschikken reeds over brede kennis en vaardigheden die nodig zijn om het vernieuwde beleid vorm te kunnen geven. De producten en diensten - soms zelfs landelijke programma’s - zijn voor een groot deel al ontwikkeld en beproefd in de praktijk. Laten we dit verder uitrollen en het bereik van de moeilijk bereikbare en grootste doelgroep (de NT1-laaggeletterden) nu eindelijk eens flink opschalen. (...) Alle organisaties die aan deze tekst hebben meegewerkt, staan te springen om samen met de overheid én elkaar verder te bouwen aan de schat aan kennis en ervaring die in deze organisaties geborgd is. Want alleen door de krachten te bundelen, kunnen we het verschil maken.’

De petitie is opgesteld door CINOP en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en is ondertekend door Leerzelfonline, Stichting ABC, Probiblio, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Digisterker, Uitgeverij Eenvoudig communiceren, Learn for life, Zet een punt, Kennisinstituut voor Taalontwikkeling, Biblionet Drenthe, Expertis, Het Begint met Taal en de Voorleesexpress.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie