HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Innovatiesubsidie KB voor zes projecten
03-07-2019
De Koninklijke Bibliotheken (KB) heeft de namen van zes projecten bekendgemaakt die subsidie zullen ontvangen in het kader van de Tijdelijke subsidieregels Innovatiegelden. Er zijn dit jaar 27 aanvragen voor de innovatiesubsidie bij de KB ingediend. 
De Innovatieraad, die de KB jaarlijks adviseert aangaande het toekennen van de beschikbare innovatiegelden, heeft dit jaar positief geadviseerd over zes projecten. De KB heeft dit advies overgenomen. Met deze zes projecten is het beschikbare bedrag van 200.000 euro volledig ingezet. Dit jaar wordt voor het eerst ook subsidie toegekend aan projecten met een looptijd van twee jaar.
 
De zes projecten (pdf) die een innovatiesubsidie ontvangen zijn:

1. dBieb Leeuwarden: Data Detox Kids
Samenwerkingspartners dBieb, KEaRN en Fers ontwikkelen een werkvorm waarmee het onderwerp digitale privacy voor kinderen van 10 tot 14 jaar laagdrempelig en leerzaam bespreekbaar wordt gemaakt. De werkvorm maakt deel uit van de doorontwikkeling van het Data Detox-project van de Friese bibliotheken. Looptijd 1 jaar.

2. Bibliotheek Rotterdam (penvoerder): Gratis maar niet gratuit
Uitgangspunt is een gratis (basis)lidmaatschap dat overal feitelijk hetzelfde is en voor iedereen bereikbaar zonder een financiële drempel. En daarnaast een pluspakket dat elke bibliotheek lokaal kan vullen, waardoor het gratis basislidmaatschap gedifferentieerd kan worden ingevoerd. Het gratis basis bibliotheeklidmaatschap gaat uit van een nieuw businessmodel, dat recht doet aan de maatschappelijk-educatieve bibliotheek. De klanten komen in beeld als ze gebruik maken van diensten van de bibliotheek en ze zijn niet meer anoniem. Deelnameaantallen worden bekend en klanten zijn zichtbaar voor de bibliotheek. Het project is gericht op de verkenning van de mogelijkheden en de nadere uitwerking van het concept. Partners: Boekenberg Schiedam, Bibliotheken Kennemerwaard, Gouda, ZOUT, Rotterdam, OBA, Basisbibliotheek Biblionet Groningen en Probiblio. (Werkgroep Gratis bibliotheek). Looptijd 2 jaar

3. Bibliotheek Midden Brabant: Monitor van de Stad
De 'Monitor van de Stad' is een programmalijn die de ontwikkeling van de stad met betrekking tot de duurzaamheidsdoelen zichtbaar maakt. Tilburgers worden actief betrokken bij hun stad door aan de slag te gaan met big data. Inwoners, overheid en organisaties doen mee aan dataverzameling en analyse, onder meer door het zelf bouwen en plaatsen van sensoren m.b.v. het thingsnetwork en LoRra-gateways om de data te verzamelen. De bibliotheek faciliteert de analyse en de visualisatie in samenwerking met Tilburg University. Samen met lokale partners worden hackatons, workshops, meet-ups georganiseerd om data te verzamelen, analyseren en visualiseren en hierover het gesprek te voeren. De bibliotheek is het centrale punt, aanjager, verbinder en programmamaker. Er komt een online platform waarop de data worden gevisualiseerd. Partners: Gemeente Tilburg, Tilburg University, Telos, Dear Futur, Fresheads, GGD, KennisCloud en lokale partners/community’s. Looptijd 2 jaar

4. CODA Apeldoorn: BioDesignLab
Het BioDesignLab is een openbare werkplek die technieken en toepassingen van biotechnologie toegankelijk maakt voor iedereen. In de zogeheten community-labs kan men zelf aan de slag om zo bij te dragen aan hergebruik, duurzaamheid en een groenere (leef)wereld. Het project is een doorontwikkeling van het idee makerplaatsen naar de thematiek van duurzaamheid en circulaire economie. De bibliotheek dient als een openbare plek waar men met elkaar in gesprek kan over deze ontwikkelingen en veranderingen. Dit leidt tot over te dragen projecten en activiteiten: de duurzame Bibliotheek Starterskit. Looptijd: 2 jaar

5. Bibliotheek Dommeldal: Podcastbende
Bibliotheek Dommeldal wil workshops Podcast maken ontwikkelen vóór en dóór kinderen van groep 6 tot en met groep 8. Te denken valt aan: hoorspel maken; moppen vertellen; interviewen; een quiz; een eigen luisterboek; een jingle maken; gedichten voordragen en alles wat kinderen nog meer bedenken. De workshops worden in cocreatie gemaakt met professionele radiomakers met professionele apparatuur. Boeken en verhalen vormen de belangrijkste uitgangspunten voor de te maken audio. Podcastbende gaat deel uitmaken van het Techlab in Oost-Brabant. Dit is een regionaal samenwerkingsverband waar activiteiten, de begeleiding daarvan en de materialen met elkaar gedeeld worden. Er wordt een draaiboek en implementatieplan opgeleverd voor andere bibliotheken, toe te passen met behulp gezamenlijke apparatuur die regionaal aangeschaft of gehuurd wordt. Partners: Biblioplus, professionele radiomakers. Looptijd 1 jaar.

6. Bibliotheek Gelderland Zuid: Buiten Zinnen
‘Buiten zinnen’ is bedoeld voor het creëren van een on- en offline traject en platform voor talentvolle en schrijflustige jongeren en jong volwassenen (16 – 30 jaar) en hen op deze wijze aan de bibliotheek binden. In 2017 heeft de OBGZ ‘Buiten zinnen’ in het leven geroepen: een jaarlijks terugkerend festival waar jongeren en jongvolwassenen kennismaken met literatuur in al haar facetten. Bedoeling is om door te groeien als platform en ontwikkelingstraject met een aantal programmalijnen. Via podcast worden workshops ‘Creative writing’ en ‘Voordragen’ gegeven. De resultaten worden ten gehore gebracht tijdens een BuitenZinnen-avond, waar ze worden opgenomen en verwerkt tot podcasts. Daarnaast zijn er workshops ‘Schrijven voor Instagram’ en ‘Taal en vormgeving’, waarop de deelnemers hun tekst en beeld een filmmaker tot een Instapost maken Voor Youtube maken talentvolle jonge schrijvers samen met een professionele filmmaker een promotiefilmpje van zichzelf. Er worden andere filmpjes gemaakt en gepost. Ook verschijnt er materiaal in druk.

Het was in 2019 voor het eerst mogelijk om, in het kader van de Subsidieregeling Innovatiegelden 2019-2022, aanvragen in te dienen voor een bedrag tot 50.000 euro voor projecten met een looptijd van twee jaar. Het bedrag voor kleinere projecten met de looptijd van een jaar is maximaal 15.000 euro. Vier van de zes gehonoreerde projecten hebben een looptijd van twee jaar, twee kleinere aanvragen worden binnen een jaar afgerond, zo meldt de KB.
De innovatiesubsidies worden beschikbaar gesteld in het kader van de Gezamenlijke Innovatieagenda en Actieagenda.

In het vroege voorjaar van 2020 organiseert de Innovatieraad weer een innovatiedag, waar de projecten worden gepresenteerd.
 
Vorig jaar ging de innovatiesubsidie naar elf projecten.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie