HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Twaalf kleine kernen krijgen of behouden bibliotheek dankzij gelden motie-Asscher
07-10-2019
In twaalf kleine kernen komt een nieuwe bibliotheek of wordt met extra investeringen de huidige bibliotheek behouden. Vandaag opende minister Van Engelshoven in bijzijn van Lodewijk Asscher de eerste nieuwe bibliotheek in Wognum, in de gemeente Medemblik. Met de investering wordt gehoor gegeven aan de motie-Asscher uit 2017, die als doel heeft de bereikbaarheid van bibliotheken in kleine gemeenten te verbeteren.
Met het geld worden zes nieuwe bibliotheken geopend, zo blijkt uit een persbericht van het ministerie van OCW, in de gemeenten Medemblik, Montfoort, Molenlanden, Noardeast-Fryslân, Heeze-Leende en Sluis. Zes andere bibliotheken krijgen extra financiële steun. Het gaat daarbij om de gemeenten Aa en Hunze, Nijkerk, Tholen, Zutphen, Bergeijk en Leudal. Per gemeente gaat het om een bedrag van totaal 225.000 euro (over drie jaar).
 
Met de investering geeft minister Ingrid van Engelshoven gehoor aan de motie-Asscher uit 2017, waarin de Tweede Kamer de regering verzocht zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine kernen. De regering heeft gevolg gegeven aan deze motie door een extra bijdrage van 1 miljoen euro jaarlijks beschikbaar te stellen voor bibliotheekwerk in de regio over de jaren 2019-2021. Bibliotheekorganisaties met gaten in hun spreidingsgebied werden uitgenodigd om in te schrijven voor deze regeling én de gemeente te vragen de tweede stap te zetten.

Met de opening van de nieuwe bibliotheek in Wognum vandaag is het startschot gegeven voor de investering van totaal 3 miljoen euro die tot en met 2021 zal worden gedaan in twaalf bibliotheken in kleine kernen verspreid door het land. In Wognum (circa 6000 inwoners) bestond tot ongeveer tien jaar geleden nog een volwaardige bibliotheek, die echter vanwege bezuinigingen werd teruggebracht tot een beperkte voorziening voor de jeugd in multifunctioneel centrum De Bloesem. Dankzij de Asscher-gelden kan er nu weer een nieuwe volwaardige bibliotheek met zowel een jeugd- als een volwassenencollectie geopend worden. De nieuwe vestiging in Wognum krijgt een DigiLAB, huiswerkplekken voor scholieren en werkplekken voor ZZP-ers. ‘De inrichting zal inwoners van alle leeftijden stimuleren om te komen ontmoeten en ontdekken, met een fantasierijke kinderhoek, comfortabele huiskamer en gezellige leestafel,’ aldus de Westfriese Bibliotheken, verantwoordelijk voor de bibliotheekvoorziening in de gemeente Medemblik. De Westriese Bibliotheken voegt er vandaag in een persbericht aan toe: 'Stichting Westfriese Bibliotheken vroeg samen met de gemeente Medemblik de aandacht van de regering voor het dorp Wognum, dat haar jeugdbibliotheek met servicepunt dreigde te verliezen. Terwijl de aanvraag liep was sluiting van de bestaande voorziening onvermijdelijk. Dat maakte veel los bij de inwoners zonder zekere oplossing die tegemoet zou komen aan het maatschappelijk belang. Toen het ministerie steun toezegde aan Wognum vonden alle betrokkenen het belangrijk om zo snel mogelijk weer een bibliotheek te openen: tijdens Kinderboekenweek, zodat de jeugd in het dorp dit jaarlijkse feest niet hoeft te missen. Dat gaf de Stichting Westfriese Bibliotheken welgeteld tien weken om in een leeg pand een volledig uitgeruste maatschappelijke bibliotheek in te richten. Een bijna onmogelijke opdracht, die geslaagd is dankzij overtuiging en vertrouwen van de bibliotheek, het ministerie, de gemeente en de inwoners. Naast deze prestatie is Wognum waarschijnlijk een van de kleinste bibliotheken waarin zoveel maatschappelijke functies ondergebracht zijn (ca. 260 vierkante meter): naast collectie voor alle leeftijden vind je er een leestafel, een huiskamer, een kinderspeelhoek, werkplekken voor ZZP’ers, huiswerkplekken en een DigiLAB. De bibliotheek is vijf dagen per week open en in overleg met inwoners wordt de dienstverlening verder aangepast op de behoeften.'

Norbert van Halderen, manager front office Westfriese Bibliotheken, zegt desgevraagd dat dankzij de bijdrage uit de Asscher-gelden een investering in een nieuwe bibliotheek mogelijk werd, waarbij voor de langere termijn binnen de reguliere begroting van de Westfriese Bibliotheken ruimte gevonden is om te voorzien in de exploitatiekosten. ‘Alle gemeenten die in aanmerking wilden komen voor deze ondersteuning hoeven niet per se een commitment te geven dat ze de bibliotheken na de looptijd van drie jaar blijvend zullen ondersteunen. Maar wel is het zo dat vanuit het ministerie is aangegeven dat je met elkaar zorg draagt dat deze injectie voor de komende jaren een stimulans is om te kijken hoe je met elkaar die voorziening voortgang biedt. En daar zijn verschillende mogelijkheden voor. In sommige gevallen staat de gemeente wel garant voor de langjarige exploitatie, in andere gevallen doen bibliotheken dat door donaties van hun leden, of middels bepaalde fondsen of door samen te werken met het bedrijfsleven. En wij hebben in onze vijfjarenplanning een goede vorm gevonden om in onze exploitatiekosten op basis van efficiëntie en een ander soort bedrijfsvoering deze nieuwe bibliotheek in Wognum mee te laten lopen in ons totaalpakket. Wognum is natuurlijk een vrij kleine bibliotheek met een relatief beperkt exploitatiebudget. Binnen onze totale bedrijfsvoering is dat op te vangen. Maar het zou niet gelukt zijn zonder de extra bijdrage uit de Asscher-gelden omdat het opzetten van zo’n nieuwe bibliotheek best hoge kosten met zich meebrengt, die wij zelf uit ons reguliere budget niet op hadden kunnen brengen,' aldus Van Halderen.

In de gemeente Noardeast-Fryslân zal Bibliotheken Noord Fryslân overigens in december in het dorp Hallum (2700) dankzij de Asscher-gelden een nieuwe bibliotheek openen. De nieuwe vestiging komt in multifunctioneel centrum Trefpunt. ‘Gemeente Noardeast-Fryslân is bijzonder ingenomen met dit initiatief. Een witte vlek op het gebied van bibliotheekwerk wordt hiermee ingevuld en dat komt de leefbaarheid ten goede,’ aldus Bibliotheken Noord Fryslân in een persbericht.

In de gemeente Molenlanden kan dankzij de Asscher-gelden in de kern Noordeloos (circa 1800 inwoners), waar op dit moment sprake is van een kleine collectie boeken in het dorpshuis, een nieuwe voorziening gerealiseerd worden. Bibliotheek AanZet, verantwoordelijk voor het bibliotheekwerk in Molenlanden, krijgt hiervoor de komende drie jaar een bijdrage van 225.000 euro. ‘Met dat geld komt er geen gloednieuwe bibliotheek. De gemeente gaat samen met partners en bewoners kijken welke voorzieningen nodig zijn. Het gaat dan niet alleen om extra boeken, maar met name over activiteiten voor inwoners van Noordeloos en omgeving,’ aldus Rijnmond.nl. Bibliotheek AanZet denkt daarbij aan activiteiten rond leesbevordering, kennisontwikkeling en het verbeteren van deelname aan de maatschappij.
 
Ook Graafschap Bibliotheken krijgt 225.000 euro (jaarlijks tot en met 2021 75.000 euro)  voor het behoud van de bibliotheek in Warnsveld. Verantwoordelijk wethouder Mathijs ten Broeke van Zutphen zegt daarover in een persbericht van Graafschap Bibliotheken: 'Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen de nodige investeringen gedaan worden zodat de bibliotheek ook in de toekomst zijn volwaardige functie behoudt. Dat is belangrijk, want door het geldgebrek van de gemeente zijn we zelf niet in staat om de huidige subsidie aan de bibliotheek te verhogen. Stichting Graafschap bibliotheken heeft inmiddels een plan aan het college gestuurd waarin staat hoe het geld wordt besteed. Samen met de stichting dragen we er zorg voor dat dit extra steuntje in de rug wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering en zo ten goede komt aan de bezoekers van de bibliotheek.'
De door Graafschap Bibliotheken beheerde vestiging in 't Warnshuus in de Zutphense kern Warnsveld kwam vorig jaar in de gevarenzone toen de bibliotheek aangaf de financiering moeilijk rond te kunnen krijgen, wat onder andere leidde tot acties vanuit het dorp.

De Koninklijke Bibliotheek (KB) geeft in reactie op de opening van de bibliotheek vandaag in Wognum overigens aan verheugd te zijn met de extra investering door de rijksoverheid, maar stelt tevens: ‘Door de tekorten die bij gemeenten ontstaan doordat kosten voor o.a. jeugdzorg te hoog zijn, komt het voortbestaan van de bibliotheek op verschillende plaatsen echter onder druk te staan – de motie Asscher ten spijt. Het is dan ook noodzakelijk dat er financiële ruimte wordt gevonden om voor elke Nederlander een bibliotheekvoorziening in de nabije omgeving te realiseren én te behouden, zodat de bibliotheek kan blijven bijdragen aan een inclusieve samenleving.’
Ook de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) sprak hierover onlangs haar zorg uit.

Zie ook de korte interviews met minister Van Engelshoven en Lodewijk Asscher in het artikel 'Minister Van Engelshoven over (her)opening bibliotheken met Asscher-gelden: "Een olievlek die steeds groter moet worden".'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie