HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
LibrarySchool in september van start - VOB-bestuur besluit 10 juni over deelname
Wim Keizer
27-05-2011
De LibrarySchool staat in de startblokken. Per 1 september hoopt zij zo ver te zijn dat daadwerkelijk kan worden gestart. In samenwerking met de Open Universiteit wordt de laatste hand gelegd aan het concept. Dat meldt initiatiefnemer Rob Bruijnzeels in een voortgangsbericht dat 19 mei om onopgehelderde reden niet werd uitgedeeld bij de VOB-ledenvergadering.
In die vergadering toonde Nan van Schendel (Bibliotheek Gouda) zich ongerust over gebrek aan berichten over de LibrarySchool. Ap de Vries verklaarde daarop dat de VOB er 3,5 ton uit de bestemmingsreserve voor beschikbaar heeft, maar dat hij concrete plannen van de School nog niet gezien had. En dat dit niet de verantwoordelijkheid van de VOB was. Zie ook aan het eind van het verslag van het VOB-ledencongres.

Op de vraag hoe het zit, zei Rob Bruijnzeels dat er wel degelijk concrete plannen zijn en dat Ap de Vries die kent. 'Net zoals de partijen die hebben aangegeven om mee te doen en studenten te leveren. Per september aanstaande gaan we van start. Ik stuur volledigheidshalve nog het voortgangsbericht dat ik op verzoek van Ap voor de ledenvergadering heb gemaakt. Spreekt voor zich, lijkt me....'

Het voortgangsbericht meldt dat het om een uniek concept gaat, waarbij er een directe relatie wordt gelegd tussen de leer- en de werkomgeving van de student. De school is tevens een community waarin studenten, samen met collega’s die zich bezighouden met bibliotheekinnovatie, kennis delen en nieuwe inzichten verwerven. De school wil een belangrijke rol spelen als aanjager van innovatie in de branche.
 
Drie verwante trajecten
De school richt zich op medewerkers die een vooropleiding hebben afgerond aan een hogeschool of universiteit en werkzaam zijn in een kaderfunctie in het openbare bibliotheekwerk.
Er worden drie onderling verwante trajecten aangeboden:
  • LibrarySchool/Basis: een algemeen en apart te volgen “instap”-traject van een jaar, bedoeld als intensief professionaliseringstraject en inspiratiejaar voor langer in dienst zijnde medewerkers en als kennismakingsjaar voor nieuwe medewerkers.
  • LibrarySchool/Master: de studie tot een academisch Master-diploma, gericht op innovatie, maatschappelijke en digitale ontwikkelingen en hun duurzame betekenis voor openbare bibliotheken (ca. 2,5 jaar, afhankelijk van voorkennis en vooropleiding).
  • LibrarySchool/MBA: de studie die opleidt tot een MBA en zich richt op strategische aspecten, de inrichting van organisaties (structuren, processen, cultuur) en de sturing van organisaties (ca. 2 jaar, ook afhankelijk van voorkennis en vooropleiding).
Vier vaste thema’s
Het leerprogramma bestaat uit aan elkaar geschakelde en inhoudelijk aan elkaar verbonden jaargangen en thema’s. Elk kwartaal wordt één van de vier vaste thema’s behandeld. Dat zijn:
  • Bibliotheek en cultuur. Hierbij staat de culturele waarde van de bibliotheek en haar collectie centraal.
  • Bibliotheek en technologie. Dit thema onderzoekt de mogelijkheden om via nieuwe technologie meerwaarde en betekenis te creëren met de collectie.
  • Bibliotheek en samenleving. Hierin staat de maatschappelijke opdracht centraal, in relatie tot participatief burgerschap.
  • Bibliotheek en organisatie. Dit thema richt zich op de organisatorische en bedrijfsmatige aspecten van de realisatie van een nieuwe bibliotheekpraktijk.
Meer informatie staat op www.libraryschool.nl.

Plannen stevig genoeg?
In reactie op het bericht van Rob, reageerde Ap met: 'Ja, Rob heeft een voortgangsbericht voor de ledenvergadering gemaakt, maar heeft blijkbaar niet meer georganiseerd dat dat ook uitgedeeld zou worden.'
Hij meldt verder over de stand van zaken: 'Bij mijn aantreden ruim een jaar gelden trof ik een concept intentie-overeenkomst aan met de beoogde samenwerkingspartners in de LibrarySchool. De VOB wil in principe ondersteunen en heeft een bestemmingsreserve van 3,5 ton hiervoor gereserveerd. Daar is inmiddels ruim een halve ton uit gehaald ten behoeve van financiering van voorbereidende werkzaamheden door de Open Universiteit ten behoeve van de LibrarySchool. Het bestuur van de VOB dient nog definitief te beslissen of ze het restant van dit bedrag beschikbaar stelt en wel op basis van een goed inhoudelijk plan van/voor de LibrarySchool en een business case waaruit moet blijken hoe de school zich verder bedruipt als de financiële ondersteuning van derden zoals de VOB is weggevallen.
Het inhoudelijk stuk is in september ontvangen en met de LibrarySchool besproken. De gevraagde aangescherpte tweede versie pas zeer onlangs. Idem de gevraagde business case. Alle beoogde samenwerkingspartners (waaronder ook SIOB, OBA en enkele PSO’s) zullen de definitieve plannen nog beoordelen en dan pas de intentieovereenkomst tekenen. Dit staat in principe gepland voor 21 juni.
SIOB en VOB bestuderen thans de ingeleverde plannen. Het VOB-bestuur besluit er op de komende bestuursvergadering op 10 juni over.
Tot op heden onderschrijft eenieder de wens om tot een Library School te komen, maar het is nog aan de afzonderlijke partijen ter beoordeling of zij de plannen stevig genoeg vinden om er hun beoogde bedragen in te willen steken. Het VOB-bestuur zal daar bijvoorbeeld nog een serieuze en eigen afweging in maken.
We willen allemaal, maar er moeten nog stappen gezet worden. Vandaar mijn voorbehoudende opmerkingen.'

Vertrouwen in toezeggingen
Rob verklaart over de reactie van Ap de Vries dat een apart businessplan voor de periode van na de huidige toezeggingen nog zal komen. Bekeken wordt nog of er een rechtspersoon, en zo ja welke, voor de LibrarySchool gekozen zal worden. Op dit moment bestaat de LibrarySchool op basis van samenwerking van partners, waarbij Rob vertrouwt op de gedane toezeggingen, zonder dat er al sprake is van contracten.


Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Nan van Schendel
30-5-2011 08:50
Uit de reactie van Ap begrijp ik dat er niet wordt getwijfeld aan de realisatie van de Library School. Dat is mooi want we hebben als branche alle middelen nodig om blijvend te ontwikkelen en groeien. Juist in deze barre tijden. Een van die middelen is de Library School waar de jonge high potentials uit onze branche met zeer verschillende achtergronden een gezamenlijke bron kunnen vormen van innovatie voor het bibliotheekveld. Een ander middel is de samenwerking met HBO-opleidingen o.a. in Gouda en Overijssel . In een afzonderlijke opleiding voor bibliothecaris op HBO of WO-niveau, zoals het SIOB voorstaat, zie ik geen heil.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening