HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
VNG akkoord met uitname gelden uit Gemeentefonds voor digitale content
Wim Keizer
11-11-2011
Het VNG-bestuur is op 10 november akkoord gegaan met het streven van OCW om ingaand 2013 via een gefaseerde uitname uit het Gemeentefonds de inkoopkracht van de bibliotheekbranche voor digitale content te versterken. Dat vernam Bibliotheekblad uit betrouwbare bron. Nadere details komen volgende week.
De VOB zal haar leden niet oproepen te protesteren als gemeenten een evenredig bedrag als gevolg van een uitname uit het Gemeentefonds ten behoeve van digitale content in mindering brengen op de subsidie aan de bibliotheek.
Dat schrijft de VOB in een brief d.d. 31 oktober aan Theo Bijvoet, hoofd Letteren en Bibliotheken van OCW. De brief aan Bijvoet is meegezonden als bijlage in een brief aan de leden d.d. 9 november 2011. Zie voor beide brieven (en bijlage bij brief aan OCW) de VOB-site d.d. 10 november.
In de brief aan de leden schrijft de VOB, dat OCW en VNG de VOB uitdrukkelijk om een standpunt hebben gevraagd.

Bij de brief aan Bijvoet zit een herziene bijlage ‘Bibliotheekwetgeving/conceptbrief OCW/reactie VOB’ d.d. 26 oktober 2011. Een eerdere reactie van het VOB-bestuur was gedateerd 27 september 2011. Zie bericht op VOB-site d.d. 27 september.
In de nieuwe bijlage staat onder het kopje ‘De openbare bibliotheek als publieke taak’ niet meer dat de VOB bepleit in de wet op te nemen dat gemeenten/bibliotheken alleen kunnen aansluiten op de landelijke digitale bibliotheek indien de gemeente ook een fysieke bibliotheek in stand houdt. Ook wordt niet meer gesproken over een minimumfinanciering door gemeenten voor een evenwichtig en sterk(er) stelsel van fysieke en digitale voorzieningen.

De VOB was al akkoord gegaan met een uitname tegen een flink aantal voorwaarden, zoals geformuleerd in het stuk van 27 september.
In het nieuwe stuk van 26 oktober is een deel van die voorwaarden omgezet in wensen.
In de brief aan Bijvoet staat dat voor de bibliotheekbranche van belang is dat de volgende zaken goed geregeld worden:
- Het beheer van het aan het gemeentefonds voor beoogd doel onttrokken gelden door de branche;
- De inkoop door de branche van de digitale content / licenties op basis van de onttrokken gelden en de zeggenschap van de branche op de inhoud van het aan te kopen pakket;
- Het gefaseerd in een aantal jaren groeien naar een nader te bepalen bedrag, waarbij de omvang afhankelijk is van enerzijds het voor bibliotheekgebruikers geschikte aanbod aan eContent en eBooks en aan de andere kant het gebruik ervan door het bibliotheekpubliek;
- (een nader uit te werken) invloed van de bibliotheken op het jaarlijks aan het gemeentefonds te onttrekken bedrag.

Het VOB-bestuur schrijft aan zijn leden in zijn overwegingen betrokken te hebben:
1. de gedachte dat wij als branche op dit moment niet in staat zijn om op korte termijn zelf de financiering van de centrale inkoop digitale ontent - in de omvang die OCW voorstaat - te regelen.
2. de diversiteit aan signalen die het bestuur op dit onderwerp van de leden ontvangt;
3. en het eigen VOB-voorstel uit 2008 voor een nieuwe Bibliotheekwet waarin de vereniging ook al heeft voorzien dat de rijksoverheid bevoegdheden moest krijgen om landelijk beleid door te zetten als betrokkenen - de branche, de VNG, het IPO - daartoe zelf onmachtig zouden zijn.
‘Het VOB-bestuur is onvoldoende overtuigd van de eensgezindheid binnen de branche, om OCW op het punt van de vermeende onmacht van de branche op dit dossier, krachtig te kunnen tegenspreken. Integendeel, de VOB ziet het ministerie van OCW op dit punt als een bondgenoot die deze eensgezindheid kan helpen bevorderen’, aldus de brief van 9 november aan de leden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening