HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Bestuur Bibliotheek.nl: vier leden op voordracht VOB
Wim Keizer
23-08-2012
Vier in plaats van twee bestuursleden van de Stichting Bibliotheek.nl (BNL) zullen in vervolg op voordracht van de VOB in het BNL-bestuur worden benoemd. 
Dat antwoordde Ap de Vries, directeur van de VOB, op de vraag wat de VOB met BNL gaat doen, nu het SIOB de banden met de twee BNL-bestuursleden die door hem waren voorgedragen heeft doorgesneden (vanwege de OCW-opdrachttaak 'digitale innovatie' die 1 januari 2012 inging, zoals vermeld werd in het SIOB-jaarverslag 2011). 

Vorig jaar liet het VOB-bestuur in een vergaderstuk voor de ledenvergadering van 19 mei 2011 weten zich extern te willen laten adviseren over de relatie tussen VOB en BNL. 'De opties variëren van een steviger aansturing door de VOB (dochterbedrijf) tot het juist loslaten van de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de invloed op het BNL-beleid anders te organiseren', meldde het bestuur.

Termijn afmaken
Op de vraag hoe daarmee omgegaan is, antwoordde De Vries:
'Diverse keren is het laatste half jaar op voorzittersniveau overlegd tussen de besturen van BNL en VOB. Daarbij is het punt van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor BNL – nu het SIOB zich daarvan (terecht) terugtrekt - aan de orde geweest. Idem is dit in het VOB-bestuur besproken geweest, waarbij ook informatie van elders ingewonnen is (dat zou je extern advies kunnen noemen).
Voor de VOB is de conclusie dat, nu het SIOB geen bestuursleden BNL meer benoemt, de VOB dat doet. Dat betekent dat in plaats van de twee reguliere bestuursleden die het VOB-bestuur in BNL benoemt, dat in de toekomst zal gaan gelden voor alle vier reguliere BNL-bestuursleden. Uit de reacties van BNL begrijpen we dat men daar ook op deze lijn zit. De twee eerder door het SIOB benoemde BNL-bestuursleden kunnen wat de VOB betreft hun termijn afmaken (wens van BNL vanwege bestuurlijke continuïteit). De BNL-bestuursleden opereren overigens zonder formele last en ruggespraak. Met de twee door de VOB benoemde bestuursleden hebben we wel met enige frequentie overleg', aldus de Vries.

Voorzitter BNL
Over de benoeming van de BNL-voorzitter zei hij: 'Tot op heden benoemden SIOB en VOB gezamenlijk de BNL-voorzitter. In een constructie waarbij de VOB alle BNL-bestuursleden benoemt, vinden we het van good governance getuigen dat de BNL-bestuursleden zelf de BNL-voorzitter zoeken en benoemen. De VOB kiest hier dus voor enige afstand, maar wil wel graag van tevoren overleg over het profiel en de wervingsprocedure. Ook dit is besproken in een overleg tussen beide voorzitters.
Een en ander dient nog in de statuten van BNL gewijzigd te worden.'

Beleid en kaders
De Vries zei verder over de relatie VOB/BNL: 'Naar aanleiding van de opdrachttaak van SIOB vanwege OCW richting BNL én het aantal reacties dat het VOB-bestuur krijgt vanuit de bibliotheken (met name vanuit de provinciale directeurenoverleggen van Zuid-Holland en Noord-Holland) inzake het opereren van BNL heeft het VOB-bestuur in zijn vergadering van 27 juni uitvoerig stilgestaan bij de relatie tot BNL. Nu SIOB het geld verdeelt en dus de kaders bepaalt, lijkt de mede-opdrachtgeverstaak van de VOB namens de bibliotheken (de BNL-klanten) op afstand gekomen. Dat vindt het VOB-bestuur ongewenst en het wil weer nadrukkelijker betrokken raken bij de beleidsbepaling van BNL. Let wel: betrokken bij het beleid en de kaders (resultaten, planning, prestatie-indicatoren, kritische succesfactoren) waarbinnen BNL functioneert. Niet bij de operationele gang van zaken: dat is aan het bestuur van BNL. De VOB is de belangenbehartiger voor het collectief van de openbare bibliotheekbranche, niet die van individuele bibliotheken of groepen met klachten over een leverancier; de VOB kan en wil geen consumentenorganisatie c.q. klachtendoorgeleidingsintermediair zijn. Wel willen we met BNL kunnen bespreken en afspreken hoe tijdig met de bibliotheken en PSO’s wordt overlegd over de wenselijkheid, haalbaarheid en specificaties van nieuwe producten en diensten, hoe men met klachten omgaat en hoe men met de bibliotheken communiceert. Signalen met betrekking tot de kwaliteit van opereren van BNL zijn dus altijd welkom. De VOB heeft echter geen rol om inhoudelijk op klachten in te gaan. Deze opvatting werd eerder aan het bestuur geadviseerd door de Commissie Digitale Bibliotheek onder voorzitterschap van Nan van Schendel.'

Zie ook het bericht hierover op de VOB-site.

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening