HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
IPO stelt basispakket ondersteuning bibliotheekwerk voor provincies vast
Wim Keizer
22-10-2012
Op verzoek van staatssecretaris Zijlstra van OCW heeft het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een basispakket vastgesteld voor de verantwoordelijkheid van de provincies voor de ondersteuning van basisbibliotheken. 
Het IPO meldde dit op zijn website in een besluitenlijst van de bestuursvergadering van 21 juni 2012 (zie punt 5).

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldde op haar website dat het basispakket bestaat uit:
  • Collectiebeleid;
  • Logistiek/transport (interbibliothecair leenverkeer);
  • Zorgen voor netwerken en allianties;
  • Ontwikkeling en implementatie innovatieve concepten.
In een ambtelijk IPO-stuk dat geagendeerd was voor de IPO-bestuursvergadering van 21 juni staan de bovenvermelde taken vermeld als 'A-pakket'. Er is ook een 'B-pakket' benoemd, met voorbeelden van taken die provincies met het oog op regionaal maatwerk kunnen oppakken. Genoemd worden: mediawijsheid, de implementatie van de digitale bibliotheek, voor- en vroegschoolse educatie, marketing en promotie, bestrijding laaggeletterdheid, kwaliteitsbeleid, ICT-ondersteuning, HRM-beleid, leesbevordering, ondersteuning onderwijs en integratie. Er staat bij dat dit niet limitatief is.

Toelichting op A-pakket
Het IPO-stuk meldde als toelichting:
A-pakket (= basispakket) voor met name het fysieke domein.
De volgende algemene uitgangspunten gelden ten aanzien van dit basispakket:
  • Het betreft taken die alle provincies voor minimaal de komende 4 jaar zullen bekostigen.
  • Het basispakket wordt iedere 4 jaar opnieuw bezien en eventueel aangepast.
  • Het betreft taken die zich richten op de ondersteuning van de fysieke bibliotheek.
  • Uitgangspunt is dat iedere bibliotheek in Nederland kan rekenen op een per provincie zelfde basispakket van collectieve taken.
  • Iedere provincie zal zelf bezien op welke manier de uitvoering van deze taken wordt opgepakt.
  • Naast dit basispakket zijn provincies uiteraard vrij om extra taken toe te voegen vanuit hun specifieke provinciale beleid.
Toelichting op onderdelen
Als toelichting bij de onderdelen van het A-pakket is vermeld:

Collectiebeleid:
- Collectiebeleid wordt op provinciaal niveau afgestemd of vastgesteld. Het aanschaffen van de collectie wordt op provinciale schaal afgestemd op basis van de behoefte van de inwoners van de desbetreffende provincie. De couleur locale van de collectie wordt gewaarborgd door in het aanschafbeleid nadrukkelijk rekening te houden met de lokale vraag.
- De provincies zorgen voor afstemming van de provinciale/lokale collecties met de landelijke collecties.

Logistiek/transport:
- Organiseren en/of uitbesteden van interbibliothecair leenverkeer en vervoer van de fysieke collectie, zorgdragen voor landelijke afstemming.

Zorgen voor netwerken en allianties:
- Instandhouden en versterken van een netwerk voor bibliotheken onderling om de samenwerking te borgen en te versterken en het verhogen van de efficiency en de kwaliteit.
- Instandhouden en versterken van een netwerk met maatschappelijke organisaties om de samenwerking te borgen en te versterken en het verhogen van de efficiency en de kwaliteit.
- Hierbij hoort tevens het voeren van regie op leenverkeer, voorwaarden, tarieven en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden buiten de sector (archieven, RHC’s) en services voor de levering van media aan bibliotheken en gebruikers. [RHC is Regionaal Historisch Centrum– red.].

Ontwikkeling en implementatie innovatieve concepten fysieke domein. Dit kan op twee verschillende manieren:
- Innovatie vereist bundeling van expertise en het gezamenlijk organiseren van proefprojecten, evaluaties, implementatieplannen, nieuwe methodieken en materialen. Het provinciaal niveau is daarvoor een uitstekend platform. Voorwaarde is dat innovaties landelijk gedeeld en afgestemd worden met SIOB en andere provincies.
- Innovaties worden vanuit het SIOB geïnitieerd. Overdraagbaarheid en herhaalbaarheid van innovaties is tweede voorwaarde.

Basispakket in bibliotheekwetgeving
In zijn reactie van 21 juni 2012 op vragen uit de Kamercommissie OCW zei staatssecretaris Zijlstra dat hij 'een bepaald basispakket aan provinciale ondersteuning' wettelijk wil vastleggen (zie dit bericht van 21 juni, onder 'Rol provincies'). Hij meldde daarover met IPO in overleg te zijn.
Het blijkt nu dat het IPO-bestuur dezelfde dag een basispakket (A-pakket) heeft vastgesteld. Nog niet bekend is echter of VNG en OCW het wel voldoende vinden en of het ook onverkort, zoals door IPO vastgesteld, in de concept-wetgevingstekst komt. Die tekst wordt verwacht in december.

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening