HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
SIOB-beleidskader digitale innovatie wil landelijke uitvoeringsorganisatie
Wim Keizer
06-02-2013
Het SIOB wil alle activiteiten in de domeinen die te maken hebben met digitale innovatie samenbrengen in een landelijke uitvoeringsorganisatie. Het gaat om de domeinen infrastructuur, content, context en landelijke samenwerkingsactiviteiten. De activiteiten zijn nu nog bij diverse stakeholders belegd. Het SIOB vindt dat de doorontwikkeling en het beheer van deze domeinen niet goed op elkaar zijn afgestemd.
Dat staat in een Beleidskader opdrachttaak Digitale Innovatie 2013 en 2014 van het SIOB. 'Naarmate de ontwikkeling en het gebruik van de landelijke infrastructuur verder vordert, is er meer samenhang nodig binnen die domeinen. Ook de financiële onderbouwing van de verschillende domeinen vergt heroverweging', aldus het SIOB. 

Inrichting organisatie
Het SIOB zal spreken met 'de geëigende partners' (zoals BNL, SPN, CDR, G4, Dedicon, NBD Biblion) over de daadwerkelijke inrichting van deze uitvoeringsorganisatie.
De feitelijke en juridische wijze van inrichten van deze organisatie zal in de naaste toekomst worden uitgewerkt. 'Voor een deel zal er sprake zijn van een bundeling van activiteiten op een centrale plaats, te vergelijken met de manier waarop BNL nu is ingericht. Voor een deel kunnen activiteiten decentraal blijven plaatsvinden. Iedere kolom zal in uitvoering worden geregisseerd door een partij in het veld. De strategische regie voor het geheel ligt echter bij het SIOB. De betrokkenheid van de branche bij vraagstukken rond uitvoering moet nog verder worden uitgewerkt. Uiteraard zullen de huidige achterliggende financieringsstromen (vanuit Rijk, Provincie en Gemeente) zoveel mogelijk behouden blijven, al dan niet via de wetgeving bepaald. Zij zullen gericht zijn op inzet via deze landelijke aanpak', zo zegt het Beleidskader.

Minder maatwerk BNL
Het beleidskader gaat nader in op alle genoemde domeinen. Over de infrastructuur wordt gemeld dat Het Expertisecentrum (HEC) in het veld en bij de overheid een audit heeft uitgevoerd naar de gebruikerstevredenheid, na een eerder onderzoek in 2010. 'Het grootste risico bij het ontwikkelen van een nieuwe infrastructuur die zoveel klanten kent, is dat er te veel maatwerk ontstaat', zegt het Beleidskader. 'BNL sluit bibliotheken aan op de infrastructuur en voldoet daarbij in grote mate aan de wensen van bibliotheken hierbij. Aangezien eind 2012 de meeste bibliotheken zijn aangesloten en een groot deel van het ontwikkelbudget wordt aangewend voor beheerslasten, is het van belang hier strengere keuzes in te maken. Het SIOB zal van BNL vragen een transparante afweging te maken welk maatwerk zij nog toestaat en welk maatwerk niet meer, waarbij het onze voorkeur heeft dit in de vroege fase van een project te identificeren.'

Digitaal en niet-digitaal
Over de zogenaamde 'Collectie Nederland' merkt het SIOB op dat deze bestaat uit de collecties van de openbare bibliotheken, verbonden met de collecties van andere organisaties zoals DBNL en KB. 'De Collectie Nederland bestaat uit digitale en niet-digitale bronnen. Gefaseerd wordt toegewerkt naar deze gezamenlijke collectie. Deze wordt in samenhang gepresenteerd aan verschillende gebruikersgroepen, die in principe alle lagen van de bevolking omvatten. Daarvoor moet de bibliotheek zoveel mogelijk kwalitatieve content kunnen aanbieden, die van een zo pluriform mogelijk karakter is (zowel wat betreft onderwerp als mediaformaat)', aldus het Beleidskader. Het SIOB wil ook een landelijk en gemeenschappelijk collectiebeleid en beoogt een 'overstijgende Inkoopcommissie op landelijk niveau'.

Samenwerking redacties
Het SIOB wil ook inzetten op contextualiseren van content. 'Literatuurplein, Leesplein en de G!DS zijn voorbeelden die bij BNL worden uitgevoerd. De digitale etalages worden door de Plusbibliotheken beheerd. DBNL doet dit op haar eigen site en de KB heeft digitale dossiers beschikbaar. Daarnaast zijn er nog allerlei commerciële leveranciers die informatie van bibliotheken verrijken, zoals de NBD en uitgevers. Het SIOB wil de sectorale initiatieven verbinden door redacties te laten samenwerken en zo samenhang aan te brengen in de activiteiten. Uitgangspunt bij deze ontwikkeling vormt de landelijke uitvoeringsorganisatie zoals het SIOB die voorstaat.'

Onder het domein 'landelijke samenwerkingsactiviteiten' vallen de Bibliotheek op School, marketing, retail, en het kennis- en innovatieplatform biebtobieb.

Rol PSO’s beperken
Het Beleidskader meldt enkele malen dat OCW van plan is in wetgeving de rol van de PSO’s te beperken tot het fysieke domein en geen structurele rol en functie te geven in de digitale bibliotheek. Naast het oprichten van de uitvoeringsorganisatie, zal het SIOB ook in 2013 evalueren of het bibliotheekstelsel, zoals het nu is ingericht, efficiënt is en of de rolverdeling voldoende duidelijk is ingericht. 'De belangrijkste focus daarbij is dat er een helder overzicht moet worden behouden op de verschillende geldstromen en de meest efficiënte besteding daarvan. Het is van belang om binnen die evaluatie van de inrichting van het stelsel de verschillende stakeholders en partners te onderscheiden. Met name de rol van de PSO’s op het gebied van de digitale bibliotheek zal, onder druk van de overheid, moeten worden geherdefinieerd.'

Meer details in het Beleidskader Digitale Innovatie 2013 en 2014 (PDF).

Andere nota’s SIOB
Andere nota’s van het SIOB, her en der gepubliceerd op de SIOB-site, zijn,
- Meerjarenplan 2013 - 2016;
- SIOB-activiteitenplan 2013 - 2014 (samengevat in WWW van december 2012);
- Plan van aanpak Digitale Innovatie 2012.

Niet gepubliceerd zijn:
- Contourennnotitie Digitale Bibliotheek (op te vragen bij Wim Keizer)
- Plan van aanpak Digitale innovatie 2013 (ligt bij OCW, meldde Maria Heijne desgevraagd)

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening