HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Jaarverslag 2012 SIOB: goed beleggen uitvoeringsactiviteiten kost meer tijd
Wim Keizer
28-06-2013
´Wij hadden meer verwacht van onze voornemens om een organisatie rond "uitvoeringsactiviteiten" te vormen, maar de ervaring heeft inmiddels geleerd dat wij en de partijen in de branche hier meer tijd en aandacht voor nodig hebben. Met name aan dat laatste heeft het, in het licht van de ontwikkelingen rondom het SIOB, wel eens ontbroken.'
Dit staat in de inleiding van het Jaarverslag 2012 van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB).

Bij het programma 'Vertegenwoordiging en samenhang' gaat het verslag daar nader op in. Daar schrijft het SIOB onder het kopje 'Landelijke samenwerking gericht op uitvoering' dat, zolang er nog geen zicht is op een definitieve organisatie voor de uitvoeringsactiviteiten, het SIOB zal zoeken naar pragmatische oplossingen. Daar speelt o.a. de stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN) een rol in. Het jaarverslag zegt: 'In 2011 heeft het SIOB ingezet op nauwere samenwerking met de PSO’s en hun overkoepelende organisatie SPN op het gebied van de uitvoering van taken, met name buiten het digitale domein. Dit heeft in 2012 geleid tot het onderbrengen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van twee taken bij de SPN, namelijk "retailformule" en "kennisdelen". Eind 2012 heeft het SIOB moeten constateren dat er (om allerlei redenen) nog geen sprake is van algehele overdracht van de verantwoordelijkheid van het SIOB naar de SPN. Bovendien is gebleken dat het SIOB ook andere partijen in het landelijke stelsel moet betrekken in de besluitvorming over de vraag waar het de regie op uitvoering van taken in de toekomst moet beleggen. Dit betekent een verdere zorgvuldige afweging in 2013. Tegelijkertijd levert een aantal projecten, geïnitieerd door het SIOB, in 2013 resultaten op die qua uitvoering een plek binnen het stelsel moeten krijgen.'
Dat het SIOB streeft naar een 'landelijke uitvoeringsorganisatie' werd vermeld in een bericht over het 'Beleidskader digitale innovatie 2013 en 2014', waarin ook de link werd gelegd naar andere beleidsdocumenten van het SIOB.

Ommekeer en emotie
In haar voorwoord in het jaarverslag schetst Maria Heijne, directeur van het SIOB, het jaar 2012 als 'het jaar van de ommekeer' in het denken van het ministerie van OCW over het stelsel van openbare bibliotheken en daarmee het SIOB. Daar gaat ze in de inleiding nader op in. Ze zegt dat de betere inbedding in het openbare bibliotheekveld die het SIOB zich voor 2012 had voorgenomen hard nodig blijft. 'Ondanks de vanzelfsprekende emotie rond de toekomst van het SIOB was iedere medewerker zich ten volle bewust van deze verantwoordelijkheid.' Ze zegt terug te kijken op een jaar met onverwachte ontwikkelingen, maar ook met succesvolle activiteiten.
In de inleiding staat dat het plan van OCW om de opdrachttaken van het SIOB op het gebied van Digitale Innovatie en de stelseltalen te integreren in de Koninklijke Bibliotheek (KB) voor het SIOB en zijn toezichthouders als een verrassing kwam. Er was 'een indringend gesprek' met OCW over de wijze waarop deze besluitvorming tot stand was gekomen en over de gevolgen voor het openbare bibliotheekveld. 'OCW heeft daarop toezeggingen gedaan om erop toe te zien dat de activiteiten van het SIOB voor het openbare bibliotheekveld binnen de nieuwe structuur zichtbaar en herkenbaar gepositioneerd worden.'
Zoals eerder werd vermeld, is Ton Brandenbarg procesbegeleider van de integratie van het SIOB (en ook Bibliotheek.nl) in de KB.

Subsidiëring Bibliotheek.nl
Bij het programma 'Digitale innovatie' meldt het verslag dat OCW ingaand 2012 het SIOB subsidieert voor de opdrachttaak digitale innovatie [met ca. € 17 miljoen – wk]. Dit betekent dat Bibliotheek.nl (BNL) haar subsidieaanvraag bij het SIOB moet indienen. Het jaarverslag vertelt dat bureau Berenschot behulpzaam is geweest bij het maken van deze mandaatregeling van OCW aan het SIOB.
Het SIOB verleende de formele beschikking tot projectsubsidie aan BNL in juni 2012, nadat OCW en SIOB alle zaken rondom het mandaat goed geregeld hadden. BNL diende in augustus bezwaar in tegen de beschikking: een procedureel bezwaar tegen het late tijdstip waarop de subsidie werd verstrekt en twee inhoudelijke bezwaren. De partijen hebben de bezwaren, na een hoorzitting van een Commissies van Bezwaarschriften, in onderling overleg kunnen afhandelen, aldus het jaarverslag.

Monitoring Bibliotheek.nl
Het verslag meldt ook dat er op het gebied van monitoring van BNL flinke stappen vooruit zijn gemaakt (verantwoordingsproces met sleuteldocumenten), maar dat er om het doel te behalen, 'namelijk het geven van inzage in de geplande werkzaamheden en het periodiek rapporteren op voortgang en wijzigingen gedurende de loop van het project', nog flink wat verbeteringen nodig zijn. Daar zal in 2013 opnieuw aan worden gewerkt.
In december 2012 heeft het SIOB een “Plan van aanpak digitale innovatie 2013-2014” bij OCW ingediend, met als basis het eerder genoemde Beleidskader. [Dit Plan van aanpak was op 28 juni nog steeds niet op de SIOB-site gepubliceerd – wk].

Vertraging NBC in 2012
In een hoofdstuk 'Prestatieverantwoording 2010-2012' meldt het jaarverslag dat er in 2012 een vertraging is opgetreden in de oplevering van de Nationale Bibliotheek Catalogus, maar dat SIOB en BNL voor 2013 nieuwe afspraken maken, waarvan ook de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) onderdeel is. In 2012 betaalde het SIOB de kosten van de CDR, nadat de gemeente Rotterdam subsidiëring beëindigd had. 'De digitale diensten van de CDR richten zich echter feitelijk op landelijke dienstverlening, worden deels ook vanuit de landelijke subsidie ondersteund en zouden goed in de landelijke infrastructuur passen. Hierover heeft overleg plaatsgevonden tussen het SIOB en de CDR. In 2013 zal het SIOB verder onderzoeken hoe hier invulling aan gegeven kan worden', zegt het jaarverslag.

Voorzichtig beleid
Het begrote SIOB-budget was in 2012 € 19,1 miljoen. De werkelijke uitgaven bedroegen € 19 miljoen en de baten € 19,9 miljoen, waardoor er ca. 9 ton overbleef. De inkomsten bedroegen voornamelijk € 6,6 miljoen van OCW voor de reguliere besteltaken en ruim € 11 miljoen voor 'Aangepast lezen', het vroegere blindenbibliotheekwerk.
Onder andere de salariskosten waren in 2012 lager dan begroot in verband met de OCW-bezuiniging op het SIOB voor 2013 [halvering van het bedrag van € 6,6 miljoen – wk]. In 2012 is voorzichtig omgegaan met het aangaan van nieuwe dienstverbanden.

Het hele Jaarverslag 2012 (pdf) staat op de SIOB-site.

Berichtgeving over het SIOB-jaarverslag 2010 vond plaats op 28 april 2011 en
6 mei 2011 en over het jaarverslag 2011 op 30 juli 2012.

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening