HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Integratie BNL-taken in KB kan enige jaren duren; risico is vertraging
Wim Keizer
18-12-2013
De Koninklijke Bibliotheek (KB) en Bibliotheek.nl (BNL) zijn in oktober 2013 tot de voorlopige conclusie gekomen dat de technische integratie en migratie van de over te nemen diensten en projecten ('infrastructuur') een (technisch en juridisch) ingrijpend en complex proces is dat enige jaren kan duren. KB en BNL zien als risico dat er vertraging ontstaat bij de oplevering van de digitale bibliotheek.
De redenen zijn dat de bestuurlijke aandacht en de management-aandacht zijn afgeleid van operationele werkzaamheden. Ook moet zich een nieuwe koers uitkristalliseren (met een bijbehorend verlies aan momentum op de door de KB en BNL reeds ingeslagen wegen). Er kan een complexe technische migratie nodig zijn. Personeel moet op elkaar ingespeeld raken en belangrijke expertise kan verloren raken.
Om te bekijken hoe de risico’s verkleind kunnen worden, zullen er per terrein analyses worden gemaakt.

Dit staat te lezen in de op 9 oktober 2013 vastgestelde 'Hoofdlijnen Plan van aanpak Integratie BNL in de KB' (pdf). Samen met de op 12 juni 2013 vastgestelde 'Hoofdlijnen Plan van aanpak Integratie taken SIOB en de KB' (pdf) is het 17 december gepubliceerd op de VOB-site, nadat in de VOB-ledenvergadering van 12 december was gevraagd of het in juni aangekondigde plan voor de SIOB-taken al openbaar is.

Voorlopig naast elkaar
Andere voorlopige conclusies inzake de integratie van de BNL-taken zijn dat:
 • er een nader inzichtelijk te maken (beperkte) overlap is in de door de KB en BNL ontwikkelde infrastructuur van de digitale bibliotheek;
 • de twee infrastructuren in aanvang (deels) naast elkaar zullen bestaan en gefaseerd geïntegreerd zullen worden;
 • dit integratieproces voorafgegaan moet worden door een architectuurvisie, beslag moet krijgen in een plateauplanning en ingebracht moet worden in (onder regie van de KB) op te zetten 'Programma Digitale Bibliotheek';
 • dat de 'visie op de openbare bibliotheek' die op dit moment wordt ontwikkeld door de KB en SIOB (met input van BNL) richting geeft aan het op te zetten 'Programma Digitale Bibliotheek 2'.
In een bijlage bij het plan van aanpak wordt uitgelegd dat de KB al een 'Programma Digitale Bibliotheek' had voor de eigen digitale activiteiten. Het programma was nog niet afgerond. 'Door de uitbreiding van haar taken en de ontwikkeling naar een "nationale bibliotheek in brede zin" zal de KB een transitie ondergaan. Het programma Digitale Bibliotheek wordt hiervoor aangepast en zal verder gaan onder de naam “Programma Digitale bibliotheek 2.'

Synergievoordelen
Beide plannen van aanpak zeggen dat de integratie in de eerste plaats wettelijk bepaald is, maar dat daarnaast zowel de KB- als de OB-wereld ervan overtuigd zijn dat samengaan duidelijk meerwaarde heeft voor de bibliotheekgebruikers, daar het beste van twee werelden wordt verenigd. 'Enerzijds de KB met een indrukwekkende wetenschappelijke collectie en een solide bolwerk van kennis en ervaring en anderzijds een netwerk van openbare bibliotheken dat zowel digitaal als fysiek meer dan 4 miljoen leden bereikt. Behalve de formele motivering is er derhalve ook een ideële: de partijen zien goede mogelijkheden om tot synergetische samenwerking te komen.'

Library Capital of the World
Voor de BNL-taken ziet het stuk als synergie-mogelijkheden:
 • efficiencywinst op lange termijn bij de innovatie en ontwikkeling van nieuwe diensten;
 • nadere focus in taken en activiteiten vanuit een heldere, breed gedragen visie;
 • trendsettend bij internationale ontwikkelingen, showcase voor Library Capital of the World;
 • samenbrengen van erfgoed- en (wetenschappelijke) bibliotheekcollecties voor een breed publiek en het onderwijs.
Bundeling en verbreding
Voor de SIOB-taken worden bij synergie genoemd:
 • bundelen van onderzoeksterreinen;
 • digitale innovatie bestrijkt een breed terrein;
 • context gebaseerd op populaire en wetenschappelijke bronnen;
 • verbreding van aandacht voor speciale doelgroepen;
 • nationale bundeling van taken op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid.
Personeel
De KB zal het BNL- en SIOB-personeel zo veel mogelijk een plaats geven in de nieuwe organisatie, maar er komt een sociaal plan voor personeelsleden die ondanks inspanningen niet in het nieuwe functiegebouw passen.

Vervolg
Het plan van aanpak voor de SIOB-taken voorziet uiterlijk 1 oktober 2013 een gedetailleerd projectplan. Het plan voor de BNL-taken verwacht op 15 december 2013 een voortgangsrapportage.
Op de vraag of plan en rapportage gepubliceerd worden, antwoordde procesbegeleider Ton Brandenbarg: 'Werkende weg werd vastgesteld dat we in dit eerste stadium voldoende houvast hebben aan het (uitgebreide) plan van aanpak. Voor SIOB is gekozen voor een tussenrapportage, waarin opbrengsten tot nu toe zijn vastgelegd (dit is nog een intern stuk).
Bij BNL is gekozen voor het opstellen van een analyse van alle activiteiten en het financiële kader (dit is ook nog een intern stuk).'

Werkgroepen
Brandenbarg meldt dat de hoofdlijnen helder zijn. 'Met ingang van 1 januari is er een projectstructuur voor SIOB/BNL ingericht, waarin werkgroepen de diverse onderdelen verder uitwerken. De VOB wordt in die structuur uitdrukkelijk betrokken. Stap voor stap worden de onderdelen uit het plan van aanpak in de loop van 2014 verder uitgewerkt. Ik denk dat we in het volgende kwartaal concrete mededelingen kunnen doen over het traject. Zoals Bas Savenije al meedeelde in de algemene ledenvergadering van de VOB, liggen we op koers en is de sfeer goed. Gisteren en vandaag hebben alle betrokkenen dat nog eens bevestigd in de laatste stuurgroepvergadering van respectievelijk SIOB en BNL van dit jaar.'

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening