HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Rotterdam: compromis gemeente en bibliotheek; onderzoek derde
Wim Keizer
27-02-2014
De gemeente Rotterdam en de Stichting Bibliotheek Rotterdam (SBR) hebben een compromis bereikt over de financiële claims die de bibliotheek bij de gemeente heeft neergelegd, naar aanleiding van de onzorgvuldige verzelfstandiging per 1 januari 2013.
 
Dat blijkt uit een door wethouder A.J.M. Laan en directeur-bestuurder G. Staal gezamenlijk ondertekende brief van 25 februari (pdf) aan de Raadscommissie Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport (JOCS). Gemeente en bibliotheek hebben afgesproken dat een onafhankelijke derde partij de claims van de bibliotheek zal toetsen. Op basis daarvan zal een oplossing worden gekozen. Ook is afgesproken tot een 'heldere set van afspraken te komen' hoe de partijen zich in de toekomst tot elkaar verhouden. Dit zal worden gedaan onder begeleiding van 'een derde partij (voorstel: accountant OBA/KPMG) die met SBR en gemeente het proces van het afgelopen jaar doorloopt om hiervan te leren.'
De bijlage bij de brief bevat de gezamenlijke opdracht voor het onderzoek en voor de samenwerking.

Memo mei uitkomsten
In een brief van eveneens 25 februari (pdf) aan de commissie legt wethouder Laan uit hoe ze tot het compromis is gekomen. In een memo, ook van 25 februari (pdf), aan de wethouder zegt Staal aan het onderzoek enkele voorwaarden te verbinden: de resultaten moeten 18 april bekend zijn en de wethouder moet zich conformeren aan de uitkomst. Er moeten dan oplossingsrichtingen worden gevonden waarin beide partijen zich kunnen vinden. Beide partijen willen de commissie JOCS medio mei informeren over de gezamenlijke uitkomsten.

Vertrouwen geschaad
De wethouder schrijft aan het eind van haar brief: 'Tot nu toe is het niet gelukt om in gezamenlijkheid te komen tot oplossingen voor de kwesties die door SBR aan de orde zijn gesteld. Hierbij speelt een rol dat bij de start van de verzelfstandiging het vertrouwen van de aantredende Raad van Toezicht is geschaad. Ook blijkt er bij de Bibliotheek onvoldoende bekendheid te zijn met gemeentelijke kaders en regels. Tenslotte mist een door beide partijen gedeelde analyse van de problematiek, met voldoende onderbouwing en stoelend op de jaarcijfers 2013 - voorwaarden om te kunnen beoordelen wie aan zet is om deze kwesties op te lossen.
Afgelopen week is er in aanloop naar deze commissie op mijn verzoek een andere insteek gekozen richting SBR. De vraag is gesteld of er sprake is van een zelfde doel voor SBR en de gemeente, en hoe samen de lopende kwesties op te lossen en middels welk proces we dat doen. Daarop is na enige aarzeling positief gereageerd en dat heeft geleid tot de volgende afspraken. Een onafhankelijke derde toetst de claims van de SBR, vervolgens worden deze in samenhang bezien en voorzien van een oplossing (zie bijlage A [de gezamenlijke opdracht –red.]). Als dit leidt tot afwijking van de eerder gestelde kaders, wat ik op voorhand openlaat, wordt u hierover uiteraard geïnformeerd dan wel worden de besluiten aan u voorgelegd.'

Beeld was gewijzigd
In haar brief schrijft de wethouder over de periode rondom de verzelfstandigingsdatum: 'In de eerste helft van november 2012, circa 1,5 maand voor het juridische moment van verzelfstandiging, meldde de directeur Bibliotheek [Mart Toet – red.] dat hem een tekort was gebleken op de begroting 2012 en dat de geraamde opbouw van reserves in de daaropvolgende jaren niet zou kunnen plaatsvinden. Zijn beeld van de financiën was gewijzigd, ten opzichte van hetgeen hij enkele maanden eerder aan het college had gepresenteerd. Daarop zijn er twee stappen ondernomen: DMC [Directeur Middelen en Control van de gemeente – red.] heeft het MT van de Bibliotheek terzijde gestaan om de hiaten in de begroting te dichten en het bedrijfsmatige beeld zo dicht mogelijk bij dat van de in juni vastgestelde Hoofdlijnennota te brengen. Tegelijkertijd is een extern bureau in de arm genomen, dat de opdracht kreeg tot een quick scan van de meerjarenbegroting. Dit bureau heeft een second opinion uitgebracht op de meerjarenbegroting, en geadviseerd hoe deze weer zoals beoogd aansluitend kon worden gemaakt op de Hoofdlijnennota. In het rapport van het externe bureau wordt niet alleen aangegeven dat er een forse druk ligt op de meerjarenbegroting, maar zijn er ook vraagtekens gezet bij de vereiste slagkracht van het management.'

Stevig directeur uit gemeente
Het externe bureau was Acta Advies, zijn rapport van 9 december 2012 (pdf), waarvan de vertrouwelijkheid op 26 februari 2014 werd opgeheven (pdf), zit bij de stukken.
De wethouder geeft aan welke financiële maatregelen ze naar aanleiding daarvan genomen heeft. Ook meldt zij: 'Tevens is het management van de Bibliotheek tijdelijk (tot oktober 2013) versterkt door de inzet van een stevig directeur met brede bedrijfsvoeringservaring uit het gemeentelijk apparaat als zakelijk directeur, met als doel er voor te zorgen dat bedrijfsvoering en de sturing op orde kwamen. Naar oordeel van het college kon onder deze condities de verzelfstandiging voortgang vinden, en werd de Raad van Toezicht benoemd.'

Keuze wordt betreurd
Ze zegt verder: 'Terugkijkend op het aantreden van de Raad van Toezicht, gelijktijdig met het vaststellen (en lenigen) van een onverwacht (endogeen) financieel probleem waarmee de gemeente pas enkele weken bekend was, betreur ik de keuze voor het toen bewandelde traject. Beter was geweest, de benoeming van de RvT op te schorten en de beoogde leden uit te nodigen kennis te nemen van de ontstane situatie. Dat had niets veranderd aan de bedrijfsmatige feiten, maar had wel recht gedaan aan de verantwoordelijkheid die een Raad van Toezicht te dragen heeft.
Wel vond op 23 januari 2013 op uitnodiging van de wethouders FBOV [Financiën, Bestuur, Organisatie en Volksgezondheid – red.] en SRKC [Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur – red.] een gesprek plaats met de leden van de Raad van Toezicht. Er is toen afgesproken dat 2013 ware te beschouwen als een overgangsjaar, waarin de betrokkenheid van de gemeente groter zou zijn dan partijen bij de verzelfstandiging voor ogen stond.' 

Stukken en videoverslag
De raadscommissie JOCS hield zich 26 februari uitvoerig bezig met de bibliotheek. Gert Staal mocht er inspreken. De wethouder had alle beschikbare stukken naar de commissie gestuurd. Op de agenda van de procedurevergadering staat de hele waslijst onder punt 3, Cultuur.

In het raadsinformatiesysteem van de gemeente bevindt zich ook het videoverslag van de vergadering (zie onder punt 6). Aan het eind merkte de SP op dat het voor het personeel te betreuren is dat het ontslag van 39 fte (ca. 60 personen) plaatsvindt na de verzelfstandiging in plaats van ervoor, toen de personeelsleden nog ambtenaar waren, met een betere rechtspositie dan nu het geval is.

Zie ook het eerdere bericht van 20 februari.  

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening