HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
VOB legt afspraken met KB vast in document; ‘belangrijke stakeholder’
Wim Keizer
24-10-2014
Om geen onduidelijkheden te laten ontstaan over afspraken die de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) met elkaar gemaakt hebben over de integratie van de taken van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Bibliotheek.nl (BNL) in de KB heeft de VOB een document gemaakt waarin die afspraken en de nog te bespreken onderwerpen (‘agenda’) zijn vastgelegd. VOB-directeur Ap de Vries heeft dat stuk 20 oktober naar KB-directeur Bas Savenije gestuurd.
Uit het document, met de naam 'Agenda en afspraken' (pdf), blijkt dat de VOB voor zichzelf als ‘belangrijke externe stakeholder in het integratieproces’ een bijzondere rol geclaimd heeft. In het stuk staat dat KB en VOB in goed overleg hebben afgesproken elkaar tijdig te informeren en nauw met elkaar samen te werken om het integratieproces, ook vanuit het perspectief van de openbare bibliotheken, zo goed mogelijk te laten verlopen. Het document zegt dat KB en VOB het eens zijn over een achttal uitgangspunten. De belangrijkste daarvan is dat de VOB structureel betrokken wordt in het integratieproces om coördinatie, afstemming en draagvlak ‘richting het OB-veld’ te bevorderen. Daarbij zijn KB en VOB structureel met elkaar in gesprek vanuit twee invalshoeken. De eerste is de ‘directe rol’ die de VOB voor zichzelf ziet bij het maken van concrete afspraken over de organisatie en governance rond thema’s waar de VOB een belangrijke (medebepalende) rol heeft, zoals: inkoop e-content, marketing & Public Relations, lidmaatschap en tarifering, rechten intellectueel eigendom (IE), de G!DS en het verzamelen van gegevens. De tweede is een ‘indirecte rol’: ‘de toetsing van wederzijds ideeën over de inrichting van activiteiten binnen de KB die relevant zijn voor de openbare bibliotheken. Het gaat hier om een bredere klankbord- of adviesrol voor de VOB op thema’s als: landelijk collectieplan en interbibliothecair leenverkeer, contextualisering en content-creatie.’

Ook een uitgangspunt is dat de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de openbare bibliotheekbranche wordt gewaarborgd via een stafafdeling bibliotheekstelsel, onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de algemeen directeur van de KB. Het document meldt daarover: ‘Deze afdeling wordt waar wenselijk en mogelijk uitgebreid met brede bibliotheektaken, zoals de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de gemeenschappelijke informatie-infrastructuur (GII) en FOBID.’
Zoals eerder gemeld, is Jos Debeij, tot 1 september directeur Bibliotheek Deventer en bestuurslid van de VOB, benoemd als hoofd van die nieuwe stafafdeling.

Nationale Bibliotheekpas
De lijst van te bespreken onderwerpen en reeds gemaakte afspraken gaat onder andere in op onderwerpen als lidmaatschap, inkoop e-content, marketing en G!DS.

Over het lidmaatschap merkt het stuk op dat de KB de uitgangspunten voor de Nationale Bibliotheekpas ondersteunt. Dat wil zeggen: een geïntegreerde toegang tot het stelsel van bibliotheekvoorzieningen, met fysieke diensten en producten. ‘De lidmaatschapsregistratie betekent voor de klanten een relatie met de openbare bibliotheek in hun omgeving (en desgewenst met de KB) en biedt hun via een keuzemenu de mogelijkheid aan te geven welke diensten zij wensen: alleen digitale diensten, alleen fysieke diensten, zoals het lenen van boeken, of een combinatie (integrale dienstverlening)’, aldus het document, dat ook zegt: ‘Lokale bibliotheken bieden de digitale diensten van de digitale bibliotheek aan binnen de kaders van een distributieovereenkomst die ze afsluiten met de KB: het “loketmodel”.’
En: ‘Ongeacht het kanaal waarlangs de klant zich meldt en ongeacht de diensten die de klant afneemt, is er altijd een uniforme klantomgeving en uniforme klantbeleving op basis van 1 registratie en 1 factuur. Hiertoe biedt de KB als onderdeel van de digitale infrastructuur een optimaal efficiënte, centrale backoffice en marketing.’

Inkoop e-content
Over de inkoop van e-content is afgesproken dat de VOB ervoor verantwoordelijk is draagvlak voor de selectie te organiseren binnen de branche en dat de KB dit faciliteert. ‘De inkoopexpertise van VOB (en BNL) blijft behouden. Selectie ten behoeve van de inkoop van e-content gebeurt mede op basis van gebruiksgegevens; deze gegevens zijn beschikbaar voor de VOB en haar leden’, zegt het document. De VOB draagt verantwoordelijkheid voor het ‘wat’ (de selectie) en de KB voor het ‘hoe’ (de uitvoering). [Het ontwerp-Stelselwet zegt in artikel 18 dat de KB de inkoop van ‘werken voor de landelijke digitale bibliotheek’ namens de Staat der Nederlanden uitsluitend verricht ‘op voordracht van vertegenwoordigers van de lokale bibliotheken’, afgestemd op het beschikbare bedrag – red.].

Marketing
Uit het stuk blijkt dat marketing voor e-content zal worden bekostigd uit de € 12,2 miljoen die na 2018 beschikbaar komt uit de onttrekking van gelden uit het gemeentefonds. Het rapport van de Kwink Groep c.s. ging uit van ca. € 6,7 miljoen voor e-books, ca. € 2 miljoen voor kranten en andere databanken, ca. € 0,8 miljoen voor e-muziek, ca. € 0,6 miljoen voor e-content voor jeugd en onderwijs en van ca. € 2 miljoen ruimte voor ‘ontsluiting en ontwikkeling’ (gerekend is daarbij met 20% bovenop het ‘pure inkoopbudget’). KB en VOB zijn overeengekomen dat uit die laatste € 2 miljoen ook marketing kan worden bekostigd. Het document meldt: ‘De concentratie van marketingactiviteiten zoals die nu het geval is binnen BNL (met een onderscheid in 3 categorieën: het promoten van het gebruik van de digitale infrastructuur-diensten binnen de branche, collectieve imago-marketing en het aanjagen van het gebruik van de digitale diensten door gebruikers) wordt voortgezet in de nieuwe situatie onder de KB.’
En: ‘VOB en KB spreken de intentie uit om zoveel mogelijk branche-brede, geïntegreerde marketing te realiseren’. Naast de gelden uit de genoemde € 2 miljoen, kan er volgens het document ‘zo mogelijk’ gematcht worden met ‘middelen vanuit de branche t.b.v. gezamenlijke campagnes.’

G!DS
Over de G!DS merkt het document op dat de KB zal verkennen of de G!DS-dienstverlening thuishoort in de landelijke digitale bibliotheek. Vooralsnog zal de KB de exploitatie in 2015 overnemen. Het document ziet een grote mate van verwevenheid tussen de infrastructuur van de digitale bibliotheek en die van de G!DS. ‘De KB zal een zorgvuldige afweging maken voor de toekomst.’

De volledige tekst van de ‘Agenda en afspraken’ en de begeleidende brief staan op de VOB-site.

Besloten conferentie
De KB organiseerde 21 oktober in Utrecht een voor de pers besloten conferentie over de invulling van de digitale bibliotheek waar een groot aantal deelnemers voor was uitgenodigd (zie lijst, pdf). De VOB publiceerde het programma op haar site. Volgens Mireille Kok van de KB ging het om vertegenwoordigers (directies) van openbare bibliotheekorganisaties, universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen en uitgeverijen. ‘We willen - als eerste stap - een gezamenlijk beeld en visie creëren rond een nationale digitale bibliotheek en zullen op deze dag vooral input ophalen over een aantal specifieke thema’s. Het gaat om een besloten bijeenkomst. Na afloop zullen we de uitkomsten wel op enige wijze publiceren’, aldus Kok.

Conferentie 1

Vanuit de ‘besloten’ bijeenkomst werd er flink getwitterd met de tag #ndb, zoals bijgaande foto met thema’s (jpg) en bijgaande schets van een landelijke digitale bibliotheek (jpg), gemaakt door Elco van Staveren van de KB, laat zien.

Tekst: Wim Keizer
Foto: Francien van Bohemen

Conferentie 2


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Francien van Bohemen
13-11-2014 17:14
De foto is van Francien van Bohemen

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening