HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Overleg gezamenlijke cao ligt stil; wantrouwen FNV en CNV tegen Alternatief voor Vakbond (AVV)
Wim Keizer
19-06-2017
Twee van de vijf vakbonden die betrokken zijn bij overleg over een gezamenlijke cao voor de openbare bibliotheken en instellingen in de kunsteducatie hebben besloten dit overleg op te schorten. Het gaat, aan de bibliothekenkant, om FNV Publiek Belang en CNV Connectief. De andere drie, aan de kunsteducatiekant, zijn de Kunstenbond FNV en de Ntb (Nederlandse Toonkunstenaarsbond). Zij praten over fusie. Verder het AVV (‘Alternatief voor Vakbond’).
De reden dat de twee bonden het overleg hebben stilgelegd is dat zij willen voorkomen wat zich in 2015 heeft voorgedaan, namelijk dat de werkgevers in de kunsteducatie, vertegenwoordigd door Cultuurconnectie, uitsluitend met de vakbond AVV een cao afsloten. FNV Kiem, de voorganger van de Kunstenbond, en de Ntb voelden zich toen buitenspel gezet. Overigens zijn de Kunstenbond en de Ntb later wel gaan meedoen en zijn ook volgende cao’s Kunsteducatie door hen medeondertekend.

Zeven partijen
Bij het overleg zijn zeven partijen betrokken, aan de werknemerskant de genoemde vijf vakbonden en aan de werkgeverskant de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Cultuurconnectie. De VOB meldt in een bericht over de opschorting op haar website: ‘De cao-tafel Openbare Bibliotheken was al enige tijd in gesprek met de cao-tafel Kunsteducatie over een intentieovereenkomst. Met deze overeenkomst wilden we komen tot een gezamenlijke cao met het oog op de groei van het aantal multifunctionele organisaties. Een meerderheid van onze leden heeft in ons ledenonderzoek 2016 aangegeven voorstander te zijn om cao's van branches in de cultuur samen te brengen. Binnenkort bespreken de werkgeversdelegaties van de VOB en Cultuurconnectie hoe nu verder te gaan.’
De VOB noemt geen reden voor de opschorting door de genoemde vakbonden.

‘Vertrouwen kwijt’
Het AVV zegt er op zijn website over: ‘Vakbonden CNV en FNV, die aan de cao-tafel bibliotheken zitten, hebben het overleg nu voor onbepaalde tijd opgeschort zonder opgaaf van reden anders dan “we zijn het vertrouwen kwijt”. De wens om te harmoniseren wordt onder andere ingegeven door de sterke krimp van de sector kunsteducatie en gerelateerde sectoren als kunstuitleen, theaters, dansscholen en poppodia. Bovendien zitten tegenwoordig veel van deze partijen in hetzelfde pand. Werkgevers hebben hierdoor behoefte om één uniforme cao toe te passen. Die ontwikkelingen geven aanleiding om samen te werken, hetgeen de reden was voor het overleg tussen de cao-tafels. Aan de ene kant is het jammer dat CNV en FNV het overleg hebben opgeschort. Aan de andere kant geeft het ons respijt met betrekking tot de pensioensituatie bij de bibliotheken. De opbouw voor actieve deelnemers is in deze sector met 20% verlaagd – een lastig onderwerp waar we ons voorlopig dus niet over hoeven te buigen.’
(Zie ook over het laatste ook de berichtgeving op Bibliotheekblad.nl).

Weigering
Bibliotheekblad.nl vroeg FNV Publiek Belang, het AVV, de VOB en Cultuurconnectie naar hun zienswijze. Hanan Yagoubi, voor de bibliotheekbranche bestuurder van FNV Publiek Belang, zegt in reactie op de VOB-tekst: ‘In het stuk staat dat wij als bonden een intentieovereenkomst wilden sluiten met de werkgevers, AVV en vakbonden aan de kant van kunsteducatie. We hebben hier een jaar aan gesleuteld en op het moment van ondertekening hebben Cultuurconnectie en AVV zich teruggetrokken. Ze weigerden te tekenen, terwijl dit van begin af aan een van onze voorwaarde is geweest.’
Op de vraag wat Cultuurconnectie en AVV dan precies weigerden te tekenen, antwoordde Yagoubi dat het gaat om de laatste zin in de passage: ‘De afzonderlijke cao-tafels maken afspraken over de besluitvorming over het afsluiten van een nieuwe gezamenlijke cao waarbij in ieder geval het volgende geldt:
- Van de cao-tafel OB moet minimaal een van de twee werknemersorganisaties, mede ondertekenaars van deze intentieovereenkomst, akkoord zijn.
- Van de cao-tafel KE [Kunsteducatie – red.] moeten minimaal twee van de drie werknemersorganisaties, mede ondertekenaars van deze intentieovereenkomst, akkoord zijn.’
Yagoubi geeft als verklaring hiervoor: ‘Wij willen voorkomen dat cao-partijen alleen een cao afsluiten met AVV. Zoals ook bij kunsteducatie is gebeurd met alle negatieve gevolgen voor de werknemers. Ntb en Kiem hebben toen later een knieval gemaakt en alsnog de cao medeondertekend.’

Omdraaien
Martin Pikaart, oprichter en nu voorzitter van AVV, alsmede auteur van een boek over pensioenen, bevestigt dat het genoemde zinnetje de reden voor Cultuurconnectie en hemzelf is om de intentieovereenkomst niet te tekenen. Als ze dat wel zouden doen, zouden Cultuurconnectie en AVV volgens hem hun eigen handelen uit 2015 moeten diskwalificeren. Hij vindt dat de betrokken vakbonden papieren zekerheden vragen. Volgens hem kun je het ook omdraaien: FNV en CNV weigerden een intentieovereenkomst tekenen. Het is maar net aan welke tekst je refereert.

Versobering/modernisering

Over de gang van zaken in 2015 bij de cao Kunsteducatie zegt Yagoubi: ‘Bonden werden buitenspel gezet en Cultuurconnectie sloot een cao met AVV af, waarbij er drastische versoberingen zijn doorgevoerd, zoals afschaffen van de bovenwettelijke uitkering voor de werknemers.’ In reactie hierop noemt AVV-voorzitter Pikaart dit ‘eenzijdige communicatie’. Volgens hem was die uitkering met vijf jaar erg lang voor een sector die onder ernstige bezuinigingen te lijden had. AVV was, zo zegt hij, bereid de cao te moderniseren. Hij vertelt dat de betrokken vakbonden helemaal niet buitenspel waren gezet, maar bij alle overleggen waren uitgenodigd en er zelf voor kozen niet te komen. Hij wijst erop dat deze bonden een half jaar later alsnog de cao ‘bij het kruisje’ hebben getekend.
VOB en Cultuurconnectie reageerden nog niet op de vraag om hun zienswijze te geven.

Sporen 2015
Op internet zijn diverse sporen te vinden over de gang van zaken rond Cultuurconnectie en AVV in 2015, zoals een AVV-bericht van 28 juni 2015 over de cao Kunsteducatie 2015-2016, een brief van Kiem en Ntb van 30 april 2015 aan de cao-delegatie van Cultuurconnectie en een open brief van deze bonden van 22 juni 2015 aan de werkgevers in de kunsteducatie. Beide bonden noemden het AVV een niet-representatieve vakbond voor de sector.

‘Grassroot-beweging’
Wikipedia zegt over het AVV: ‘Deze vakbond wil de “ongeorganiseerden” organiseren en zo hun belangen op de politieke en maatschappelijke agenda zetten. Het AVV is dan ook eerder te zien als een grassroot-beweging, die de gedaante van een oud instituut (vakorganisatie) heeft aangenomen. Op die manier kan het AVV aan de onderhandelingstafels meedoen, kan zij partij zijn bij cao's en zou zij een zetel in de Sociaal Economische Raad kunnen verkrijgen.’
Op de AVV-site is te zien in welke sectoren het AVV betrokken is bij cao’s. Ook elders op internet is te lezen waarom werkgevers het wel aantrekkelijk kunnen vinden met het AVV zaken te doen.

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening