HomeRubriekenArtikel
voetnoot

'Op naar één visie, één ambitie'

Eimer Wieldraaijer
30-01-2012
'Op naar één visie, één ambitie'
De bereidwilligheid ertoe was groot, maar dat het soms niet eenvoudig blijkt jezelf op te heffen, bewees de algemene ledenvergadering van het Netwerk van Directeuren (NvD) op 26 januari in de bibliotheek van Amsterdam. Zodra de stekker eruit getrokken is, gaat het NvD zijn activiteiten voortzetten via de VOB, maar voor die voorgenomen handeling bleek – statutair gezien – nog een extra ledenvergadering benodigd, die over een maand haar beslag krijgt.
Voorafgaand aan deze finale bijeenkomst krijgen de leden een uitgewerkt voorstel toegezonden van drie in allerijl aangewezen ‘vereffenaars’ (Theo Peeters, Adriaan van Geest en Ap de Vries) met betrekking tot de vraag wat er moet gebeuren met het nog in kas zijnde restbedrag van circa twee ton. Grosso modo liggen twee opties voor: wordt dat geld ingezet ten behoeve van een door de VOB te ontwikkelen management development programma of wordt het ruimer ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van steun aan veelbelovende wetenschappers of studiebeurzen voor studenten van de Library School?

Studiereizen
Tijdens de vergadering brak Henk Das, directeur van NBD Biblion, een lans voor het fenomeen studiereis. De door het NvD aangeboden studiereis naar Denemarken mocht dan weliswaar op onvoldoende animo rekenen, dat neemt niet weg dat een aantrekkelijke en relevante studiereis een bron van inspiratie vormt voor de bibliothecaris die openstaat voor vernieuwing, zo betoogde Das onder verwijzing naar de recente succesvolle door Bibliotheekblad georganiseerde studiereis naar Londen. Woorden waarin Ap de Vries, directeur van de VOB en straks min of meer ‘peetvader’ van de NvD-intreders, zich kon vinden. Hij zei toe dat men in overleg treedt om na te gaan wat er op dit vlak mogelijk is.

CAO
Tijdens de aansluitende ledenvergadering van de VOB werd het onderhandelaarsakkoord voor de CAO 2012-2013 unaniem aangenomen. Anders gezegd: op de dag dat NRC Handelsblad kopte met het bericht '1,5 Miljoen Nederlanders wachten op nieuwe CAO', kon in bibliotheekland de vlag uit.
In het nieuwe akkoord is een algemene salarisverhoging van 1,25% per 1 januari 2012 afgesproken. In de loop van 2012 zal worden beraadslaagd over eventuele ruimte voor loonontwikkeling voor 2013. Er komt een nieuwe bepaling in de CAO die de werkgever stimuleert met de OR/PVT afspraken te maken over buitengewoon verlof. De CAO bepaalt tevens dat werkgever en werknemers actief aan de slag gaan met levensfasebewust personeelsbeleid. De CAO wordt zo aangepast dat het einde van het dienstverband steeds naadloos blijft aansluiten op de ingangsdatum van de AOW. De Regeling Sociaal Plan wordt nader uitgewerkt, terwijl de geschillenregeling een modernisering ondergaat. Gedurende de looptijd van de CAO wordt het huidige FUWA-instrument in gebruik gehouden, zo kwam men overeen.

Zelfroosteren
In 2010 is een project gelanceerd om individueel roosteren in openbare bibliotheken onder professionele begeleiding te introduceren en ermee te experimenteren. Aan het traject namen vijf pilotbibliotheken deel (De Nieuwe Bibliotheek in Almere, Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid, Bibliotheek Hengelo, Bibliotheek Het Markiezaat en de Bibliotheek VANnU). Tijdens de ledenbijeenkomst op 26 januari - de formele ledenvergadering van de VOB ging naadloos over in een informeel gedeelte – deelden vertegenwoordigers van deze vijf bibliotheken hun ervaringen met de zaal. De inspraakmogelijkheden voor het door medewerkers zelf laten samenstellen van het dienstrooster geven geen onverdeeld gunstig beeld, zo bleek tijdens de presentatie. Doel van de pilot: een betere werk-privé-balans en een efficiëntere personeelsinzet, maar de geluiden die de boventoon voerden, waren: ‘Men vindt het veel gedoe’ (Almere), ‘Erg lastig om bestaande patronen te doorbreken’ (VANnU) en: ‘Er kwam ontzettend veel weerstand’ (Markiezaat). Hetgeen Rob Pronk van Biblionet Groningen de reactie ontlokte: ‘De pilot mikte op meer efficiëntie, maar dat zie ik nergens terug.’
(Onder de titel Zelfroosteren in bibliotheekorganisaties, subtitel: Prettiger en efficiënter werken is door de VOB een brochure uitgegeven waarin de opzet en uitwerking van de pilot staan beschreven. Te downloaden via de VOB-site.)

Nieuwe Agenda voor de Toekomst
Het belangwekkendste agendapunt van de ledenbijeenkomst betrof de stand van zaken rond de actualisering van de strategische agenda van de branche, zeg maar: de vernieuwing van de Agenda voor de Toekomst. Om en om schetsten voorzitter Huub Leenen (OB Spijkenisse) en portefeuillehouder Chris Wiersma (OB Almere) van de VOB-Commissie Strategie en PA hun aanpak van de opdracht. Leenen: 'Onze taak luidt: actualiseer de Agenda voor de Toekomst, maar deze agenda valt niet te actualiseren. Er moet een nieuwe compactere en concretere agenda komen met meer impact. Die nieuwe agenda moet zich richten op kansen in plaats van bedreigingen. Verwacht van ons geen tovermiddel, maar een document met visie en ambitie. Bij het ontwikkelen van deze visie wordt de commissie ondersteund door het bureau Berenschot.' Wiersma: 'De belangrijkste ontwikkelingen in onze ogen zijn: alles wordt digitaal, de zuinige overheid, de hedonistische tredmolen (klanten stellen steeds hogere eisen), de kenniseconomie en eenheid in verscheidenheid.' Leenen: 'In dit stadium kijken we naar de ontwikkelingen waar we als bibliotheken mee te maken hebben en nog niet naar mogelijke oplossingen. In maart 2012 leggen we onze bevindingen neer in een visiedocument dat zal dienen als bouwsteen voor de nieuwe Agenda voor de Toekomst. Vervolgens wordt de branche in heisessies geraadpleegd en in de algemene ledenvergadering van 7 juni ligt er dan een concreet voorstel ter besluitvorming voor. We gaan elkaar binden in een gezamenlijke visie en die eenheid samen vieren. Op naar één visie, één ambitie.'

Tekst en foto: Eimer Wieldraaijer

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder