HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Doorpakken met de KB

Eimer Wieldraaijer
01-02-2017
Doorpakken met de KB
Als de KB-OB-bijeenkomst op 24 januari in Den Haag één ding aantoonde, is het dat de sector onder regie van de Koninklijke Bibliotheek in een aantal belangrijke dossiers even belangrijke stappen zet. En dat de lokale bibliotheken, getuige de reacties uit de zaal, die centraal geregisseerde tempoversnelling warm toejuichen.
Zo merkte Charles Noordam, directeur van Bibliotheek Den Haag, aan het einde van het gevarieerde programma op: ‘De contouren van wat we samen kunnen doen worden steeds duidelijker. Ik zie een aantal spannende ontwikkelingen, zoals één bibliotheeksysteem, één marketingplatform. Dat levert de KB veel goodwill op, en daar ben ik blij om.’ Tineke van Ham, bestuurder Rijnbrink en voorzitter Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland: ‘Ik spreek mijn waardering uit voor het vele werk dat jullie de afgelopen tijd hebben verricht. Jullie hebben stappen gezet en dat is een dikke pluim waard.’
Waren er geen kritische noten? Toch wel. Frans Bergfeld, directeur Bibliotheek Waterland, tot hilariteit van de zaal: ‘Iemand moet een ander geluid laten horen en laat ik dan maar degene zijn die dat doet. Het is mij bijvoorbeeld niet duidelijk wie jullie voor bepaalde overlegorganen bijeen roepen en waarom.’ Hildelies Balk, hoofd Sector Marketing & Diensten van de KB, zei toe deze opmerking serieus ter harte te nemen. Theo Peeters, directeur Theek 5, pakte de draad van de voorgaande sprekers weer op toen hij de KB complimenteerde met de vliegende start in de wereld van de openbare bibliotheken: ‘Ik zie veel bevlogen mensen en ben blij verrast door wat er de afgelopen twee jaar allemaal is gerealiseerd. Bij de komst van de KB was er de nodige scepsis in OB-land, maar die is intussen goeddeels verdwenen. Heel mooi als ik zie dat jullie je voornemens waarmaken. Zoals ik het ook als zeer positief ervaar dat de samenwerking en de klant centraal gesteld worden.’ Jacqueline Roelofs, manager Markt & Innovatie bij Biblionet Groningen: ‘Ik ben onder de indruk van de vele initiatieven die hier vanmiddag gepresenteerd zijn. Maar die moeten wel ergens samenkomen.’ Jos Debeij, afdelingshoofd Bibliotheekstelsel bij de KB: ‘Een mooie opdracht aan ons, die straks keiharde resultaten moet opleveren op al die terreinen – maatschappelijk, educatief, cultureel – waarop bibliotheken actief zijn. Doorpakken! Daar gaan we samen voor.’

Waarmee er een eind kwam aan een informatieve en geslaagde middag in het labyrintachtige KB-gebouw naast het Centraal Station in Den Haag. Een middag die begon met het welkomswoord van Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB. Aan de pakweg 75 vertegenwoordigers van openbare bibliotheken uit diverse delen van het land liet ze weten: ‘We beginnen elkaar te kennen. De samenwerking krijgt vorm. Deze dag is bedoeld als update van de ontwikkelingen rond de digitale bibliotheek en de bij ons belegde stelseltaken. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. Ik noem de innovatieagenda, het collectieplan, het tariefpakket voor e-books, de commissie-Gerritsen, de Europese uitspraak inzake het digitale leenrecht, het ontwikkelde jeugdstrategieplan en het onderzoek naar een landelijk gedeeld bibliotheeksysteem. Het is het begin van een traject waar van alles in beweging is en waar we alleen gezamenlijk onze doelen zullen bereiken.’

Ter illustratie van die gedeelde intentie blikten Paul Adels, manager Markt & Productontwikkeling bij Bibliotheek Rotterdam, en Hildelies Balk van de KB terug op hun samenwerking in de werkgroep Lokaal Digitaal, waar twee thema’s centraal stonden: hoe en welke propositie(s) kan/kunnen worden ingezet binnen het (lokale) bibliotheekaanbod en hoe kan de landelijke overgang naar de basisprijs van 42 euro voor het digitale abonnement worden bewerkstelligd? Balk: ‘Ik verwachtte best weerstand, want je komt toch aan de bedrijfsvoering van individuele bibliotheken. We hebben ook best schermutselingen gehad, maar mijn insteek was intuïtief en ongezouten zeggen wat belangrijk is.’ Adels: ‘Het was een complex proces. Ik had eerst een gezonde dosis scepsis, maar al met al hebben we een mooie consensus gerealiseerd.’ Balk: ‘We hielden de focus op de klant. Dat hielp ons er steeds doorheen.’

Willemijne van Lammeren, productmanager e-CRM/Mijn Bibliotheek bij de KB, en Joanne Gerrits, die zichzelf op haar website typeert als ‘gedreven contentstrateeg’, schetsten de plannen rond Bibliotheek.nl in het licht van de lokale websites van bibliotheken (over dit onderwerp meer in een van de komende edities van Bibliotheekblad), terwijl Marc van den Berg een vurig pleidooi hield voor één landelijk bibliotheeksysteem (ook hierover binnenkort meer in Bibliotheekblad). Zijn conclusie, gebaseerd op een rapportage van het bureau M&I: zo’n systeem is haalbaar.
Ook haalbaar, volgens Frank Bergsma, senior adviseur KB, is het gezamenlijk marketingplatform, mits dat aan de volgende vier eisen voldoet: ‘het platform moet beheersbaar en betaalbaar zijn en blijven, er dient sprake te zijn van een gefaseerde inrichting en exploitatie, er is expertise nodig met betrekking tot gebruik en ondersteuning, en ten slotte dient alles juridisch waterdicht te zijn afgedekt.

Jos Debeij schetste in sneltreinvaart de geboekte progressie op het gebied van de stelseltaken, terwijl Marjolein Oomes, adviseur Onderzoek en Kennisdeling bij de KB, de landelijke onderzoeksagenda voor de aanwezigen toelichtte: ‘Met de Onderzoeksagenda 2017-2020, die wordt vastgesteld in het tweede kwartaal van dit jaar, streven we naar meer samenhang en focus, meer delen en reflecteren, plus een betere doorwerking naar beleid en beroepspraktijk.’

'Van Bibliotheek naar Beter: Innovatiekracht on demand'. Onder dat motto gaat Erik Boekesteijn, bekend van This Week in Libraries en in 2015 gekozen tot Beste Bibliothecaris van Nederland, namens de KB aan de slag als creatieve coach en sparringpartner om lokale bibliotheken te ondersteunen bij hun innovatievraagstukken. Boekesteijn gaat bibliotheken begeleiden bij het onderzoeken van lokale behoeftes en vraagstellingen. Daarnaast zal hij ze op gang helpen bij de implementatie van oplossingen. Tijdens de bijeenkomst in Den Haag riep Boekesteijn bibliothecarissen op zich vooral bij hem te melden als ze ergens mee zitten. Niet vanuit de overtuiging dat hij overal het definitieve antwoord op heeft, maar op basis van zijn vele binnen- én buitenlandse contacten kan hij vakgenoten wellicht wel op het spoor zetten van collega’s elders die expertise hebben opgebouwd inzake kwesties waar een organisatie mee worstelt.

De aanwezigen hadden het al geconstateerd en die slotsom lijkt verdedigbaar: voorgegaan door ploegleider KB maakt het OB-peloton gelukkig weer vaart in zware etappes die lange tijd leken te verzanden in een al te stroperig tempo.

Tekst: Eimer Wieldraaijer
Foto: Beeldstudio KB
Reacties op dit artikel (1)

Marc van den Berg
2-2-2017 14:32
Beste Eimer,

Dank voor dit verslag. De KB kijkt met een goed gevoel terug op de middag en we hopen natuurlijk dat onze gasten dat ook doen. De kritische geluiden nemen we mee in onze werkzaamheden en van de positieve bijval krijgen we energie. Ik wil wel graag een nuance aanbrengen bij de tekst over de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek naar een collectief bibliotheeksysteem. Ik heb geen vurig pleidooi willen houden vóór een dergelijk systeem. Ook niet tégen overigens. Mijn insteek is geweest om zo objectief mogelijk de verschillende mogelijkheden, maar ook de randvoorwaarden, te schetsen. Als vervolg gaan we nu, met de openbare bibliotheken, kijken naar onderwerpen die nog verheldering behoeven: de invulling van de regievoering, de precieze uitwerking van de noodzaak tot standaardisering en de functionele consequenties, de financiering van zo’n collectief systeem en de richtprijs. Daarna valt de beslissing of we hiermee doorgaan, die afhankelijk is van de mate waarin bibliotheken zich kunnen en willen committeren. Zie hiervoor ook het nieuwsbericht op onze website en natuurlijk het rapport en de bijlagen.
Uiteraard ben ik graag tot nadere toelichting bereid.

Marc van den Berg

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder