HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Zes zuilen moeten VOB beter stutten

Eimer Wieldraaijer
16-06-2017
Zes zuilen moeten VOB beter stutten
De structuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) gaat op de schop. Dat voorstel deed het bestuur op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 15 juni in Utrecht.
Omdat er uit de door de VOB gedane ledenraadpleging naar voren kwam dat met name de omvang van het aantal fte’s bepalend is voor de context en behoeften van individuele bibliotheken, kent de nieuwe organisatiestructuur van de vereniging een viertal zuilen/secties, die gerelateerd zijn aan het aantal fte’s dat deze leden in vaste dienst hebben (minder dan tien, van tien tot twintig, van twintig tot vijftig en meer dan vijftig). De twee resterende zuilen/secties zijn voor de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’en) en de multifunctionele centra (MFC’s). In de voornemens worden huidige bestuursleden voorzitter van een zuil/sectie.

VOB-directeur Arthur Schellekens ter toelichting: ‘De vereniging had qua structuur niet veel vlees op de botten. Het was een beetje schraal. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een structuur waarbij de leden meer de agenda bepalen en wij als vereniging – zowel naar binnen als naar buiten toe – slagvaardiger kunnen handelen.’ Om het risico van verzuiling tegen te gaan, is het zaak in de nieuwe structuur verenigingsbrede thema’s aan bod te laten komen en toe te werken naar een gezamenlijk gedragen ‘verenigingsgeluid’.

Schellekens: ‘Dit is een verhaal van twee kanten. Enerzijds van boven naar beneden, maar vooral van beneden naar boven.’ VOB-voorzitter Marleen Barth: ‘Op die manier willen we zeker weten dat we als bestuur breed gedeelde standpunten uitdragen en in die zin als vereniging meer vlees op de botten hebben.’ Erna Winters (Bibliotheek Kennemerwaard): ‘Is dit model een tussenstap? Hoe zit het met de gewogen stemming waarover we eerder spraken?’ Reactie Barth: ‘Eigenlijk willen we helemaal van dat stemmen af. In een vereniging als deze willen we er in dialoog uitkomen.’ Waarmee een heikel en omstreden punt tijdens de vorige ALV’s behendig werd omzeild. De tijd zal leren of de beoogde harmonie aldus in de praktijk gestalte krijgt.

Opmerking van een oudgediende in de zaal over de nieuwe structuur van de VOB: ‘In wezen keert hiermee de tijd van DOS (Directie Overleg Stedelijke Bibliotheken) en LDO (Landelijk Directieoverleg voor directeuren van kleinere bibliotheken) terug.’ Schellekens: ‘In een vereniging die meer dan honderd jaar oud is, is elk model vermoedelijk al een keer aan de orde geweest, maar in vergelijkbare verenigingen als de onze is het voorliggende model heel gangbaar.’ Hij voegde eraan toe dat het bestuur op de volgende ALV, in december, met een definitief voorstel zal komen.

Bij de presentatie van de ontwikkelingen, werkwijze en planning van het nieuwe certificeringskader stond met name het aspect van de toekomstbestendigheid – of beter: de toekomstgerichtheid - centraal. Hoe vang je dat in certificeringsnormen? Willem Camphuis, directeur Stichting Certificering Openbare Bibliotheken - ‘Tot 1 augustus zitten we in de ophaalfase, daarna start de tekentafelfase’ - wilde dienaangaande graag bruikbare bouwstenen aangereikt krijgen door de aanwezigen, maar of hij al met al veel wijzer is geworden van de reacties, valt te bezien. Waarschijnlijk sneden de opmerkingen van Tineke van Ham (stichting Samenwerkende POI’s Nederland) en Theo Kemperman (Bibliotheek Rotterdam) nog het meest hout. Van Ham: ‘Dit aspect zou als rode draad door alle onderdelen van de certificering moeten lopen.’ Kemperman: ‘Gaat dit niet juist over flexibiliteit? Dat laat zich lastig vastleggen.’

Frans Bergfeld, voorzitter actielijn 1 (positionering en marketing) van Route 2020, schetste het verloop van de campagne ‘De bibliotheek maakt je rijker’ en gaf aan dat er na de zomer een vervolg komt in de vorm van een ‘campagne-flight’ rond het thema ‘fantasierijk’ (over taalontwikkeling bij jonge kinderen). Omdat positionering een zaak van lange adem is, wordt er gekeken naar een vervolg in 2018.
Willem van Moort, voorzitter actielijn 2 (ondernemen en samenwerken) van Route 2020, belichtte de proeftuinen en parels, als uiting van de innovatiekracht van de bibliotheek.

Op 20 november vindt er in Cultura Ede een finale presentatie van Route 2020 plaats in aanwezigheid van de erevoorzitter van de VOB, H.K.H. Prinses Laurentien.
Van Moort: ‘Maar met dit congres willen we het project allerminst afsluiten. In feite begint het dan pas.’

Namens de KB-Inkoopcommissie Digitale Content meldde voorzitter Hans van Velzen dat de uitgaven grotendeels op schema liggen. Qua financiën is er dit jaar 10,6 miljoen euro beschikbaar. Tachtig procent daarvan is bestemd voor content, tien procent voor marketing en tien procent voor technische ondersteuning. Wat dat laatste betreft, vroeg Chris Wiersma extra aandacht voor het gebruiksgemak bij e-books, dat – in vergelijking met Kobo – zijns inziens ondermaats is. Albert Kivits (Bibliotheek Eindhoven) deelde die visie in onomwonden bewoordingen: ‘Het is een drama.’

Van Velzen verder: ‘Ik heb slecht nieuws en goed nieuws. Pressreader wil geen mantelcontract met ons afsluiten. Het goede nieuws is dat het Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouw en het Financieele Dagblad binnenkort wel weer beschikbaar zijn.’ Ook liet hij weten dat er gesprekken plaatsvinden tussen de Stichting Leenrecht (StOL) en betrokkenen en dat de VOB aan de voorzitter van StOL heeft gevraagd het tarief voor het leenrecht van e-books vast te stellen. Ten slotte wees Van Velzen erop dat er een vacature is in de KB-inkoopcommissie, waarvan het profiel binnenkort zal worden verspreid. Gegadigden kunnen zich t.z.t wenden tot Francien van Bohemen van de VOB, zo voegde hij eraan toe.

De uitsmijter van de ALV was voor Jouke Bethlehem (Bibliotheken Noord Fryslân). Tijdens de rondvraag pleitte hij in een emotioneel betoog voor een vrijwilligersbeleid van de vereniging. Bethlehem: ‘In de jaren van 2010 tot 2015 is het aantal professionele medewerkers in de branche gedaald van 9000 naar 6800. Dat is een afname van 24 procent. In diezelfde periode is het aantal vrijwilligers gestegen van 6700 naar 11.000, hetgeen neerkomt op een toename van 67 procent. Een gigantisch verlies van kwaliteit en in mijn ogen een van de grootste bedreigingen voor onze werksoort ooit. Toen Karmac ten tonele verscheen, kwam de VOB meteen in actie. Waarom gebeurt er nu niks? Het lijkt me zaak dat we over dit thema onze strategie bepalen.’ Waarmee Bethlehem een voorschot nam op het middagprogramma van de bijeenkomst in Utrecht. Dit had immers als thema ‘Vrijwilligersbeleid in de bibliotheek’. Een actueel thema, waar Bibliotheekblad de komende tijd nader op zal ingaan.

Tekst: Eimer Wieldraaijer
Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder