HomeRubriekenArtikel
voetnoot

Opwarmrondje

Eimer Wieldraaijer
19-06-2018
Opwarmrondje
Niet alleen omdat op die dag de aftrap van het WK voetbal plaatsvond, ook om andere redenen dwaalden de gedachten tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) op 14 juni af naar het toernooi waarop Oranje zo jammerlijk ontbreekt. Want net als de poulefase in Rusland kan deze editie van de ALV om meerdere redenen getypeerd worden als tussenstation, als opwarmrondje voor het meer serieuze werk in de volgende vergadering
Immers: na het opstappen van VOB-voorzitter Marleen Barth, die het niet nodig vond in Utrecht persoonlijk afscheid te nemen van de leden, en het (reeds gebeurde of aanstaande) vertrek van drie bestuursleden (Irmgard Reijntjes, Bart Fiers en Arend Middelveld) is de vereniging op zoek naar een nieuwe voorzitter en drie nieuwe bestuursleden, maar wenst daarbij niet over één nacht ijs te gaan. Vice-voorzitter Gerry Poelert (tijdens de ALV herkozen): 'Voor het samenstellen van het profiel van de nieuwe voorzitter hebben we het Buro Brederode ingeschakeld. In het stuk dat indertijd door interim-directeur Cor Wijn is opgesteld staat dat de voorzitter een dienende rol in de vereniging speelt, en aan die lijn houden we vast.'
Ook in ander opzicht volgt de VOB de koers waarbij de leden voortaan nauwer betrokken worden bij het beleid. 'Als bestuur willen we samen met de leden komen tot gedragen standpunten. De regiobijeenkomsten dragen daar in positieve zin aan bij.'
 
Welk gezicht de VOB in de toekomst zal krijgen, hangt dus goeddeels af van de leden. Het 'Umfeld' waarin deze ontwikkeling zich voltrekt werd in Utrecht belicht door Carmen de Jonge van het bureau Van Spaendonck, die na het afsluiten van de ALV een schets gaf van de trends in samenleving en brancheorganisaties. Noviteit was dat de VOB-leden, ter onderbreking van de ALV, konden kiezen uit twee van vier intermezzo's tijdens een zogeheten informatiecarrousel. Het interessantst was de sessie over e-lending. Openhartig schetste Anne Rube (ProBiblio) de moeizame onderhandelingen met het ministerie van OCW, de KB, uitgevers en auteurs over de door bibliotheken eventueel te betalen vergoedingen voor het uitlenen van e-books. One copy, one user? One copy, multiple users? Wel of niet onder het leenrecht vallend? Eén euro per bestseller of zelfs 1,50 euro? Het zijn allemaal hete aardappelen die nog lang niet tot een voor iedereen acceptabel gerecht zijn samengevoegd. Advies van de VOB-leden, onder wie Chris Wiersma (Bibliotheek Almere): 'Zorg dat je in de onderhandelingen niet alleen komt te staan, want dat maakt je positie niet sterk'.
Naar verluidt ziet het ministerie de gesprekken over dit onderwerp vooral als middel om voor auteurs een financieel gezondere voedingsbodem te creëren.' Standpunt van de VOB, bij monde van adjunct-directeur Francien van Bohemen: 'Het kan toch niet zo zijn dat wij onze leesbevorderingsmiddelen ter beschikking moeten stellen voor schrijfbevordering?'

Namens de Inkoopcommissie schetste Hans van Velzen (in zijn laatste jaar als voorzitter) dat de collectie e-books inmiddels uit ongeveer 20.000 titels bestaat. Het aantal uitleningen heeft de een miljoen reeds overstegen. In de loop van deze maand komt de Bookarang-tool beschikbaar. De licentie met Oefenen.nl is verlengd tot en met 31 december van dit jaar. Erna Winters (Bibliotheek Kennemerwaard): 'Ik pleit voor het weer opnemen van de Krantenbank.’ Van Velzen: 'Als we daartoe de kans krijgen, zullen we dat zeker niet nalaten.’

Wie had gedacht dat voor het bibliotheekveld belangwekkende thema's als de Nationale Bibliotheekpas en het Consortium Klantgegevens VOB-KB tot discussie zouden leiden, had het mis. Over de voortgang van de Nationale Bibliotheekpas (NBP) meldde de VOB in de vergaderstukken: 'Nadat de VUBIS-bibliotheken in 2017 ook zijn aangesloten op het netwerk om met één bibliotheekpas landelijk te kunnen lenen, is er vanuit de VOB niet meer gecommuniceerd over de NBP. Het landelijk lenen blijkt meer haken en ogen te hebben, dan de aansluiting van nog drie landelijke systemen. Een landelijke marketingcampagne is op dit moment niet zinvol, omdat er te weinig betekenis gegeven kan worden aan een campagne en te weinig deelname is aan de NBP om een campagne impact te kunnen geven. Vanuit het bureau is nu het verzoek gedaan aan Chris Wiersma om hierover met ons mee te denken. Hij heeft immers aan de wieg gestaan van het idee voor een NBP. Chris is hiertoe graag bereid. Er is met hem afgesproken, dat hij een advies schrijft met als onderwerp de vraag: Hoe nu verder met de NBP? Dit advies moet leiden tot een besluit van het bestuur en de leden.
Het is de bedoeling dat het advies ter besluitvorming aan het bestuur wordt voorgelegd op de vergadering van 20 september aanstaande, zodat het daarna in de algemene ledenvergadering van 6 december aan de leden kan worden voorgelegd.'

Ook over het Consortium Klantgegevens VOB-KB werd in de vergadering niet gesproken, hoewel de in de vergaderstukken gecommuniceerde informatie ('Op 27 februari jongstleden is met de KB overeenstemming bereikt over de tekst van de conceptstatuten en is in goed overleg afgesproken de oprichting van het consortium tot een afronding te brengen. Momenteel liggen de conceptstatuten bij de notaris voor een laatste check. In de uitvoering zal zorgvuldig worden gekeken naar de effecten van de Algemene verordening gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van kracht is.') 'door een zeer recente beleidsbeslissing van de KB achterhaald is', aldus de VOB naderhand in een reactie op deze tekst. Men voegt er, zonder in details te treden, aan toe: 'Later volgt daarover meer nieuws. We moeten ons beraden in goed overleg met de KB.'
 
Tijdens de rondvraag pleitte Theo Peeters (Theek 5) ervoor als vereniging een standpunt te bepalen met betrekking tot het recente rapport van de Raad voor Cultuur. 'Ook het opleidingsvraagstuk moeten we agenderen bij de Raad.' Wiersma onderschreef dat: 'In ieder geval op hbo-niveau, maar bij voorkeur ook op mbo-niveau.’ Arthur Schellekens, directeur VOB: 'Aan het rapport van de Raad voor Cultuur gaan we zeker aandacht besteden.’

Jaarverslag (pdf) en Jaarrekening 2017 van de VOB werden aangenomen. De volgende ALV vindt plaats op 7 december.
 
Tekst: Eimer Wieldraaijer
Foto Anne RubeReacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Gastblog

Stromatolieten Wim Keizer

Stromatolieten zijn qua uiterlijk de meest oninteressante verschijnselen ter wereld, maar qua betekenis juist de boeiendste die je kunt bedenken, namelijk bewijzen van de oudste vormen van leven op aarde: 3,5 miljard oud, ontstaan op een kwart van de geschiedenis van de aarde. Ik zag ze in 2000 in de... Lees verder