HomeRubriekenGastblogsBericht
voetnoot
Een Kindermanifest en de Europese Urban Agenda als kans voor de bibliotheek – samenwerken 3.0 (2)
Jellie Tiemersma
12-05-2016
In mijn vorige gastblog wees ik op de kansen voor bibliotheken in relatie tot Agenda Stad: de samenwerking tussen Rijk, steden en organisaties teneinde samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de volgende decennia. Bibliotheken met al hun kennis, ervaring en open, toegankelijke infrastructuur zijn belangrijke partners bij het meedenken over die oplossingen. Niet reactief – ‘laat mij maar weten wat ik kan doen’ - maar proactief – ‘ik wil meteen aan tafel zitten’. Maar Agenda Stad is meer. Het eerste halfjaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Unie. Iedere voorzitter heeft thema’s die zij wil agenderen tijdens haar voorzitterschap. Voor Nederland is dat onder andere Agenda Stad of de Urban Agenda.  
Een Kindermanifest en de Europese Urban Agenda als kans voor de bibliotheek – samenwerken 3.0 (2)
De EU Urban Agenda is de gezamenlijke inspanning van de Europese Unie, de lidstaten en Europese Netwerken van Steden om het belang van de stedelijke dimensie bij Europese en nationale beleidsmakers scherper op het netvlies te krijgen. Doel: de kwaliteit van leven in Europese steden te verbeteren en te borgen. De focus is gericht op steden, niet omdat het platteland er niet toe doet, integendeel, maar omdat de economische kracht zich voornamelijk in de steden ophoudt, en verwacht wordt dat in heel Europa de trek naar steden steeds verder zal toenemen. 

Onderwerpen die aan de orde komen in de Urban Agenda zijn in grote lijnen dezelfde als die binnen Agenda Stad. Logisch, want dat zijn de uitdagingen die ons te wachten staan.

Op 30 mei wordt het Pact of Amsterdam getekend door alle Europese ministers van binnenlandse zaken. In dit Pact staat hoe de Urban Agenda concreet vormgegeven gaat worden: hoe komen we van papier tot concrete resultaten. Publieke en maatschappelijke organisaties zijn opnieuw essentiële stakeholders en samenwerkingspartners.

Bibliotheken zetten er samen met andere instellingen uit het culturele en maatschappelijke veld op in om een prominente plek te krijgen in de tekst van het Pact. Dat zal niet direct leiden tot een concrete paragraaf over de openbare bibliotheek, maar we hebben goede hoop dat er een mooi aanknopingspunt voor onze branche in komt te staan. 

Ging het in Agenda Stad om City Deals, ook in de EU Urban Agenda staan partnerships als middel om het doel te bereiken centraal. Er wordt gefocust op het effectiever inzetten van geld, kennis en het beter toespitsen van beleid op de echte problemen. Dit klinkt misschien abstract, maar eigenlijk wil iedere gemeente, provincie, bibliotheek of organisatie dit natuurlijk graag. Door te kiezen voor (nieuwe) samenwerkingspartners en onorthodoxe oplossingen op basis van een gezamenlijke, inhoudelijke doelstelling is er vaak meer mogelijk dan we altijd dachten. 

Vier thema’s - bestrijding van armoede, de integratie van migranten en vluchtelingen, klimaat/luchtkwaliteit en huisvesting – worden al uitgewerkt tijdens het Nederlandse voorzitterschap. Andere belangrijke thema’s waar bibliotheken een rol in kunnen spelen zijn: banen en vaardigheden in de lokale economie, de circulaire economie en digitale toegankelijkheid.
Zo heeft Amsterdam de lead genomen bij de integratie van vluchtelingen en migranten. Een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. 

Al met al lijkt het mij erg waardevol om de ontwikkelingen rond de EU Urban Agenda te volgen en in kaart te brengen waar we als bibliotheken in lokaal en wellicht ook in Europees verband aan kunnen haken.

KinderManifest
Geen woorden maar actie! Om duidelijk te maken dat we kansen zien voor bibliotheken in relatie tot Agenda Stad, willen we de ondertekening van het Pact of Amsterdam niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Daarom komen de bibliotheken op 30 mei met een KinderManifest. Beleidsmakers en ministers zijn belangrijk bij het tot stand komen van zo’n Agenda maar de ondertekening is pas het begin. De uitvoering, daar gaat het echt om, en wij willen daarom degenen voor wie we het doen, de kinderen van nu, aan het woord laten. 

Nu alle projecten op landelijk en Europees niveau nog uitgewerkt moeten worden, willen we laten zien wat kinderen belangrijk vinden. In wat voor wereld willen kinderen straks leven, wat hebben ze daarvoor nodig? Die vragen stellen we de komende weken aan heel veel kinderen. De antwoorden vertalen we samen met de Kindercorrespondent naar een KinderManifest dat vanaf 30 mei voor alle bibliotheken en beleidsmakers beschikbaar is. Elke bibliotheek kan het KinderManifest aanbieden aan zijn gemeentebestuur. Ik weet zeker dat zo’n KinderManifest kansen biedt voor bibliotheken om ook op lokaal niveau in gesprek te gaan met partners en overheden. En zo liggen Europa en uw gemeente helemaal niet zo ver uit elkaar als soms op het eerste gezicht lijkt.
 
Jellie Tiemersma (jellie@personal-too.com)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie